Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.74.444

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2008 r.

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 41 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku w imporcie określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).";

2)
w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.".

1.
W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.
2. 2
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 3 %

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)
123
1ex 01.11Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4) ziół suszonych sortowanych całych,

5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9)

201.12Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie
301.13.1Winogrona
4ex 01.13.23Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)
501.13.24-00.10Orzechy laskowe
601.13.24-00.20Orzechy włoskie
7ex 01.13.40-00.90Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
8ex 01.2Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej,

2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,

3) kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24),

4) wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 01.25.25),

5) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych

9ex 01.25.10Króliki, pszczoły, jedwabniki
1005Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)
1115.11.1Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów
12ex 15.11.3Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
13ex 15.11.4Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń
1415.12.1Mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze),
15ex 15.13.13-00.10Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne
16ex 15.20Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4,

-12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20,

-14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90,

-17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

17ex 15.20.17Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych
18ex 15.33.30-00.22Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw
1915.33.30-00.3Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)
2015.33.30-00.80Żołędzie i kasztany
21ex 15.33.30-00.90Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe
2215.41.11Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)
2315.42.13-30Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.
2415.51.11Mleko płynne przetworzone
2515.61.33-33.16Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie
2615.61.33-33.26Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie
2715.61.33-33.32Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane
2815.61.33-33.34Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie
2915.61.33-33.42Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane
3015.61.33-33.44Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie
3115.61.33-33.51Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane
3215.61.33-33.54Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie
3315.61.33-33.94Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie
3415.61.50-10.20Śruty kukurydziane
3515.61.50-30.20Śruty ryżowe
3615.61.50-50.20Śruta pszenna
3715.61.50-90.2Śruty zbóż
38ex 15.61.50-90.40Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych
3915.61.50-10.10Otręby paszowe kukurydziane
4015.61.50-30.10Otręby paszowe ryżowe
4115.61.50-50.10Otręby paszowe pszenne
4215.61.50-90.1Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy
4315.7Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)
4415.89.12Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek
4524.14.64-50Podpuszczka i jej koncentraty
4624.62.10-20.20Albumina mleka
Objaśnienia:

1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu dostawy towarów zwolnionych od podatku albo opodatkowanych stawką 0 %.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.
2 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.209.1320) z dniem 1 grudnia 2008 r.