Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2402

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1325) art. 11a otrzymuje brzmienie:

"Art. 11a. Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.