Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2018 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%, z zastrzeżeniem ust. 5;";

2) w art. 9 w pkt 10 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł,".