Art. 25. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  25. 
1. 
Podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej.
2. 
Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 3, 3f, 3g i 3h ustawy zmienianej w art. 1, począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., z tym że przy ich obliczaniu podatnicy, o których mowa w art. 30c ustawy zmienianej w art. 1, mogą uwzględnić składki zdrowotne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 58 albo art. 30c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. 
Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 6b ustawy zmienianej w art. 1, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej, obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., w wysokości określonej zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy zmienianej w art. 1, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej.
4. 
Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 6h ustawy zmienianej w art. 1, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy zmienianej w art. 1, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu na podstawie art. 44 ust. 6j ustawy zmienianej w art. 1.
5. 
Przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 albo 1a ustawy zmienianej w art. 5, począwszy od ryczałtu należnego za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., z tym że przy jego obliczaniu podatnicy mogą uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 11 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
6. 
Podatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dokonujący po dniu 30 czerwca 2022 r. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mogą pomniejszyć wysokość wpłat o zapłacone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tym przepisie.