Art. 36. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 36. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  36. 
1. 
W przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy zmienianej w art. 10, uwzględnia się koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 zaliczone przed dniem 1 stycznia 2022 r. do tych kosztów przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 26, art. 30c albo art. 30ca ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Podstawę wymiaru składki, o której mowa w art. 81 ust. 2ya ustawy zmienianej w art. 10, w roku 2022 stosuje się w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia tego roku.
3. 
W przypadku dokonania wyboru formy opodatkowania na podstawie art. 14 albo art. 15:
1)
miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych, o których mowa w art. 81 ust. 2 lub 2e ustawy zmienianej w art. 10, należne za 2022 r. albo rok składkowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., pobierane, rozliczane i opłacane są na podstawie zasad obowiązujących dla formy opodatkowania wybranej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
2)
roczna składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych, o których mowa w art. 81 ust. 2 lub 2e ustawy zmienianej w art. 10, należna za 2022 r. albo rok składkowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r., pobierana, rozliczana i opłacana jest na podstawie zasad obowiązujących dla formy opodatkowania wybranej zgodnie z art. 14 albo art. 15.