Art. 23. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 23. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  23. 
1. 
Przy obliczaniu zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% stosuje się stawkę 12%.
2. 
W przypadku obliczania zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ilekroć w tym przepisie jest mowa o:
1)
opodatkowaniu dochodów łącznie z małżonkiem - należy przez to rozumieć opodatkowanie dochodów na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci;
2)
małżonku - należy przez to rozumieć małżonka lub dziecko.
3. 
W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 32 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, obejmuje zmiany stanu faktycznego upoważniającego do obniżki zaliczek lub skutkującego utratą możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci.
4. 
Przy obliczaniu zaliczki od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pomniejsza się dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a oraz art. 44 ust. 3aa ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
5. 
W przypadku gdy zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, organ rentowy jest obowiązany sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, również w przypadku gdy podatnik przed końcem 2022 r. złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania jego dochodów na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
6. 
Zmniejszenia, o którym mowa w art. 35 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dokonuje się, jeżeli podatnik złoży w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. płatnikowi oświadczenie określone w tym przepisie. Płatnik stosuje to oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenie to dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa to oświadczenie.