Art. 15. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  15. 
1. 
Podatnicy stosujący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 5 mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonym w terminie określonym w tym przepisie.
2. 
Wybór dokonany po złożeniu zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli podatnik wykazał w tym zeznaniu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
3. 
W przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, podatnicy wykazują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1:
1)
osiągnięty dochód (poniesioną stratę) na podstawie art. 24 ust. 2-2b ustawy zmienianej w art. 1;
2)
miesięczne albo kwartalne zaliczki należne i zapłacone w wysokości należnego i zapłaconego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczonego zgodnie z ustawą zmienianą w art. 5.
4. 
Podatnik jest obowiązany zaprowadzić i uzupełnić księgę przychodów i rozchodów, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przed złożeniem zeznania, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1. Nie uznaje się księgi za nierzetelną i wadliwą wyłącznie z powodu jej zaprowadzenia lub uzupełnienia w terminie określonym w zdaniu pierwszym.
5. 
Jeżeli podatnik sporządził remanent towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień 31 grudnia 2021 r., przyjmuje się, że jest to remanent sporządzony na dzień 1 stycznia 2022 r. Jeżeli podatnik nie sporządził remanentu na dzień 1 stycznia 2022 r., przyjmuje się, że wartość remanentu początkowego wynosi 0 zł.
6. 
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonują wszyscy wspólnicy.
7. 
Wybór, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy lat następnych.
8. 
Wyboru, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać:
1)
podatnik, o którym mowa w art. 17 lub art. 22 ustawy zmienianej w art. 5;
2)
podatnik, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1.
9. 
W przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3 nie stosuje się.
10. 
W przypadku podatników, o których mowa w art. 9 ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 5, przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.