Art. 3. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2313

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2021 r.
Art.  3. 

Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2022 ogłoszoną na podstawie art. 99d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się również za ogłoszoną na potrzeby ustalenia minimalnej stawki podatku akcyzowego na tytoń do palenia na rok 2022.