Art. 2. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2313

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 i 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 28:
a)
w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.",
b)
w ust. 3 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.",
c)
w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.";
2)
w art. 39 w pkt 6 wyrazy "1 stycznia 2022 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2023 r.".