Art. 9. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Oleje napędowe wprowadzane do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzone w stacjach zakładowych są badane na obecność:

1) substancji stosowanych do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) substancji, które mogą wpłynąć na zmianę ich klasyfikacji do właściwego kodu CN, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - w przypadku gdy nie stwierdzono w nich substancji, o których mowa w pkt 1.";

2)
w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, obecności substancji, o których mowa w art. 10a, w olejach napędowych, o których mowa w tym przepisie.";

3)
w art. 24:
a) 2
 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, lub w olejach napędowych, o których mowa w art. 10a, stwierdzono obecność substancji, o których mowa w tym przepisie, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku olejów napędowych, o których mowa w art. 10a, przepis ust. 3 stosuje się, jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże obecności substancji, o których mowa w art. 10a.";

4)
po art. 26b dodaje się art. 26c w brzmieniu:

"Art. 26c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a,

2) substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2

- uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach.";

5)
po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

"Art. 27a. W przypadku gdy z protokołu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynika, że w próbce lub próbce kontrolnej oleju napędowego:

1) stwierdzono obecność substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje niezwłocznie, poświadczone za zgodność z oryginałem, wyniki badań i akta przeprowadzonej kontroli właściwemu dla siedziby przedsiębiorcy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w zakresie podatku akcyzowego;

2) nie stwierdzono obecności substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej przekazuje, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano mu ten protokół, informacje zawierające dane przedsiębiorcy oraz dotyczące lokalizacji stacji paliwowej albo stacji zakładowej dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu dla siedziby wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.".

2 Art. 9 pkt 3 lit. a zmieniona przez art. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1642) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 września 2021 r.