Art. 7. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) w art. 42b w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.".