Art. 34. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  34. 
1. 
Do dnia 15 maja 2021 r. województwa otrzymują, oprócz środków, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zaliczkę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości stanowiącej 65% dochodów z tego tytułu uzyskanych łącznie w marcu i kwietniu 2020 r. Zaliczki pomniejszają dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
2. 
Wysokość zaliczki, o której mowa w ust. 1, ustalana jest na podstawie informacji o dochodach województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Przekazane kwoty z tytułu zaliczki, o której mowa w ust. 1, potrąca się z bieżących wpływów należnych województwu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od czerwca do sierpnia 2021 r., w każdym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej zaliczki. Jeżeli w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r. nie nastąpiło potrącenie całej kwoty wypłaconej zaliczki, pozostała kwota podlega potrąceniu z bieżących wpływów należnych województwu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych we wrześniu 2021 r. oraz w kolejnych miesiącach 2021 r.