Art. 23. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  23. 
1. 
Do postępowań w sprawach wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 oraz postępowań w sprawach wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Do postępowań w sprawach wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1 oraz postępowań w sprawach cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do takich postępowań, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z powodu powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Do postępowań w sprawach cofnięcia decyzji, o której mowa w art. 64 ust. 3 lub art. 65 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.