Art. 20. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  20. 

W przypadku suszu tytoniowego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest w posiadaniu rolnika, który ten susz wyprodukował, niebędącego producentem surowca tytoniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23f ustawy zmienianej w art. 1, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.