Art. 15. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  15. 

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835) w art. 10 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "21 900 000 zł" zastępuje się wyrazami "51 500 000 zł";
2)
pkt 3-10 otrzymują brzmienie:

"3) w 2021 r.-3 800 000 zł;

4) w 2022 r.-3 800 000 zł;

5) w 2023 r.-3 800 000 zł;

6) w 2024 r.-3 800 000 zł;

7) w 2025 r.-3 800 000 zł;

8) w 2026 r.-3 800 000 zł;

9) w 2027 r.-3 800 000 zł;

10) w 2028 r.-3 800 000 zł.".