Art. 10a. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2538 - OpenLEX

Art. 10a. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2538

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  10a.  81

 W sprawach decyzji, wydawanych przez zarządcę rozliczeń cen, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), w stosunku do zarządcy rozliczeń cen, jest minister właściwy do spraw energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zwanego dalej "Funduszem".

81 Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1210) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2019 r.