Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2141

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.