Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,... - Dz.U.2022.219 - OpenLEX

Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.219

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "tytoniu" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej, zwanych dalej "przejściowym wsparciem krajowym" ";
2)
użyte w art. 1 pkt 2, art. 3 ust. 4 i 5, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6, art. 21 ust. 1, 1a i 3, art. 22 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz ust. 3, 5, 6, ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 10, art. 23, art. 24 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 4-8, art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1, 2, ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w części wspólnej, ust. 7, ust. 9 w części wspólnej oraz ust. 11 i 12, art. 31 ust. 2, art. 33 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 w części wspólnej, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1, 2, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 6, art. 41, art. 47, art. 48, art. 49 ust. 1 oraz art. 50 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy "płatność niezwiązana do tytoniu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "przejściowe wsparcie krajowe";
3)
w art. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) uzupełniająca płatność podstawowa - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013;";

4)
w art. 6, art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1 po wyrazach "tych płatności" dodaje się wyrazy "i tego wsparcia";
5)
w art. 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane do powierzchni upraw i uzupełniająca płatność podstawowa, zwane dalej "płatnościami obszarowymi", są przyznawane do powierzchni działki rolnej:";

6)
po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. Uzupełniająca płatność podstawowa przysługuje rolnikowi do powierzchni:

1) upraw niektórych rodzajów roślin,

2) gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin

- do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.";

7)
w art. 18:
a)
w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu pierwszym w części wspólnej po wyrazie "bezpośrednie" dodaje się wyrazy "i uzupełniająca płatność podstawowa",
b)
w ust. 3 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Płatność bezpośrednia i uzupełniająca płatność podstawowa do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługują rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.";

8)
w art. 20:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz powierzchnię, która może być objęta tą płatnością.",

b)
w ust. 3 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a",
c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 1 lub 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 2 lub 2a";
9)
w art. 26:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "bezpośrednie" dodaje się wyrazy "i uzupełniająca płatność podstawowa",
b)
w ust. 5 i 6 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej";
10)
w art. 27:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:",

b)
w ust. 6:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej",
w części wspólnej po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "lub uzupełniającej płatności podstawowej";
11)
w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie i uzupełniająca płatność podstawowa przysługują następcy prawnemu, jeżeli:";

12)
w art. 29 w ust. 3 i 4 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "lub uzupełniającej płatności podstawowej";
13)
w art. 34:
a)
w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) rodzaje roślin, do upraw których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, mając na względzie ramy prawne do przyznawania przejściowego wsparcia krajowego określone w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych.",

b)
w ust. 3 po wyrazie "bezpośrednich" dodaje się wyrazy "i uzupełniającej płatności podstawowej";
14)
w art. 41a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy w wyniku ustaleń dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że:

1) płatność bezpośrednia lub przejściowe wsparcie krajowe zostały przyznane w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany ich wysokości lub

2) istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej płatności lub danego wsparcia lub wykluczenia z płatności lub wsparcia, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, lub zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia

- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej płatności lub tego wsparcia, zmienia ją bez zgody strony, jeżeli ta płatność lub to wsparcie nie zostały jeszcze wypłacone i nie upłynął termin ich wypłaty określony w art. 75 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.".

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203) w art. 3 w pkt 9 wyrazy "płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów" zastępuje się wyrazami "przejściowe wsparcie krajowe, o którym mowa w przepisach".

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie odpowiednio art. 22 ust. 10 i art. 34 ust. 1-3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.