Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1713

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2015 r.

USTAWA
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane.

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.";

2)
w art. 15:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu.",

b)
w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;".

1.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc.
2.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.