Dz.U.2018.2430

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o paszach

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje plan wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie:

1) alternatywnych źródeł białka wobec białka genetycznie zmodyfikowanego;

2) możliwości zwiększenia udziału krajowych źródeł białka w paszach;

3) działań, jakie powinny być podjęte w zakresie ograniczania importu pasz genetycznie zmodyfikowanych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego plan, o którym mowa w ust. 1.";

2) w art. 65 wyrazy "1 stycznia 2019 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2021 r.".
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.