Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 uchyla się ust. 2;
2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.";

3) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także wniesione do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.".