Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2018 r.
Art.  25. 

Strefa płatnego parkowania ustalona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się strefą płatnego parkowania, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.