Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1532

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2023 r.

USTAWA
z dnia 16 czerwca 2023 r.
o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Dz. U. poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 uchyla się pkt 3;
2)
w art. 2 uchyla się pkt 7;
3)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. W przypadku stwierdzenia wpływów rosyjskich na działalność osób, o których mowa w art. 4, Komisja wskazuje to w raporcie, o którym mowa w art. 41 ust. 1.";

4)
w art. 7 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", a także efekty zastosowanych przez Komisję środków zaradczych";
5)
w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z mandatem posła lub senatora.";

6)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji. Uchwałę w tej sprawie Komisja podejmuje większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.";

7)
w art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Komisja określa, w drodze uchwały, regulamin swojego działania. Przepisy art. 15 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.";

8)
w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W toku postępowania Komisja przeprowadza rozprawę.";

9)
po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

1) obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę;

2) duchownego, co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi;

3) mediatora, co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne w postępowaniu karnym przeciwko osobie, o której mowa w art. 4 ust. 1, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.";

10)
w art. 31 uchyla się ust. 2;
11)
art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Posiedzenia Komisji wyznaczone poza rozprawą są jawne, chyba że przewodniczący Komisji zarządzi inaczej. Przepis art. 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

12)
art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. W wyniku postępowania Komisja wydaje decyzję administracyjną, w której stwierdza, że działanie osoby, o której mowa w art. 4 ust. 1:

1) było działaniem pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) nie było działaniem pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej.";

13)
uchyla się art. 37;
14)
w art. 38 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli postępowanie wykaże, że zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, Komisja wydaje decyzję administracyjną, w której stwierdza wydanie decyzji administracyjnej pod wpływem rosyjskim na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, i:";

15)
po art. 39 dodaje się art. 39a i art. 39b w brzmieniu:

"Art. 39a. 1. Osobie w stosunku do której została wydana decyzja administracyjna, o której mowa w art. 36 pkt 1, przysługuje od tej decyzji apelacja do sądu apelacyjnego. Apelację wnosi się do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby albo Sądu Apelacyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Komisji, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej osobie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 36 pkt 1.

2. Wniesienie apelacji powoduje, że decyzja administracyjna, o której mowa w art. 36 pkt 1, nie wywołuje skutków do czasu rozstrzygnięcia o apelacji przez sąd apelacyjny.

3. Komisja niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania apelacji, przekazuje apelację sądowi apelacyjnemu wraz z aktami postępowania oraz sporządzoną przez Komisję odpowiedzią na apelację.

4. Stronami postępowania w sprawie apelacji są osoba wnosząca apelację i Komisja.

5. Do postępowania w sprawie apelacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) dotyczące apelacji.

Art. 39b. 1. Od wydanego przez sąd apelacyjny prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia apelacji albo umorzenia postępowania przed sądem apelacyjnym przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

2. Do postępowania w sprawie skargi kasacyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego dotyczące skargi kasacyjnej.";

16)
w art. 40 w ust. 1 po wyrazach "art. 96a-96n," dodaje się wyrazy "art. 108,";
17)
w art. 41 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i zastosowanych w nich środkach zaradczych";
18)
uchyla się art. 47;
19)
po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. W przypadku nieprzedstawienia kandydatów na członków Komisji zgodnie z art. 49 ust. 1 kluby poselskie lub parlamentarne przedstawiają kandydatów na członków Komisji Marszałkowi Sejmu w terminie wskazanym w postanowieniu Marszałka Sejmu. Przepis art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

20)
art. 50 i art. 51 otrzymują brzmienie:

"Art. 50. 1. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od dnia powołania członka na ostatni wakat w Komisji, zgodnie z art. 49a.

2. Jeżeli członkowie Komisji nie wybiorą spośród siebie przewodniczącego Komisji w terminie, o którym mowa w ust. 1, przewodniczącego Komisji wybiera Prezes Rady Ministrów, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 51. Komisja określa regulamin, o którym mowa w art. 12 ust. 7, w terminie 14 dni od dnia wyboru przewodniczącego Komisji.".

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803 i 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 uchyla się ust. 3a;
2)
w art. 18 w ust. 1 uchyla się pkt 2a.

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 188 otrzymuje brzmienie:

"Art. 188. Prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą.";

2)
w art. 189:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpisowi do rejestru podlegają także:

1) data wydania orzeczenia i nazwa komisji, która wydała orzeczenie;

2) określenie orzeczonej kary lub informacja o odstąpieniu od wymierzenia kary;

3) data rozpoczęcia wykonywania kary;

4) data zatarcia ukarania.",

b)
uchyla się ust. 3a;
3)
w art. 190 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub decyzji Komisji".

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1144) w art. 96 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) osoba wnosząca apelację od decyzji administracyjnej Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, o której mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Dz. U. poz. 1030 i 1532).".

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 i 1030) w art. 30 uchyla się ust. 2a.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1093) w art. 26 w § 1 po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

"8b) spraw, w których wniesiono apelację od decyzji administracyjnej Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, o której mowa w art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Dz. U. poz. 1030 i 1532);".

1. 
W przypadku zgłoszenia, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jako kandydata na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, zwanej dalej "Komisją", osoby sprawującej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mandat posła lub senatora, głosowania nad tym kandydatem nie przeprowadza się.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 o dokonaniu wyboru uzupełniającego.
3. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa członkostwo w Komisji powołanych w jej skład osób sprawujących w dniu jej wejścia w życie mandat posła lub senatora.
4. 
Wybór przewodniczącego Komisji, dokonany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za bezskuteczny. Członkowie Komisji dokonują wyboru przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ust. 1 lub 3, w Komisji powstał wakat.
5. 
Jeżeli członkowie Komisji nie wybiorą spośród siebie przewodniczącego Komisji w terminie, o którym mowa w ust. 4, przewodniczącego Komisji wybiera Prezes Rady Ministrów, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.