Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338 i 2215) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne składa pisemne oświadczenie o wykonywaniu przez osobę najbliższą:

1) działalności gospodarczej lub

2) czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej

– które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Przez osobę najbliższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się osoby wymienione w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lub 3.

4. Pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne dokonuje aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zaktualizowania oświadczenia.

5. Główny Inspektor Pracy określi, w drodze zarządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.".

Art.  2. 

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne zatrudnieni w Państwowej Inspekcji Pracy w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.