Zmiana ustawy o organizacji rynku rybnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1267

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

USTAWA
z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego 1

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1389) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1379/2013", i w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia,",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) tryb uznawania i zasady funkcjonowania organizacji producentów sektora rybołówstwa i organizacji producentów sektora akwakultury, związków tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1379/2013;",

c)
uchyla się pkt 5;
2)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) producent - producenta w rozumieniu art. 5 lit. c rozporządzenia nr 1379/2013;

2) centrum pierwszej sprzedaży - wyodrębniony w porcie rybackim lub na przystani rybackiej obiekt budowlany wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wyładunkową i transportową, przeznaczony do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży produktów rybołówstwa i produktów akwakultury, prowadzony przez uznaną organizację producentów, o której mowa w przepisach rozporządzenia nr 1379/2013;

3) produkty rybne - produkty rybołówstwa, o których mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013, oraz produkty akwakultury, o których mowa w art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013;

4) organizacja producentów - organizację producentów sektora rybołówstwa lub organizację producentów sektora akwakultury.";

3)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Kontrola produktów rybnych jest przeprowadzana przez:

1) okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego - w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), przy wyładunku, pierwszej sprzedaży, składowaniu, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia nr 1379/2013, oraz wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa, w odniesieniu do:

a) kategorii wielkości i kategorii świeżości określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2406/96",

b) art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 (Dz. Urz. UE L 194 z 24.07.2010, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 640/2010",

c) identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009;

2) Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678), w odniesieniu do:

a) kategorii wielkości i kategorii świeżości określonych w rozporządzeniu nr 2406/96,

b) oznaczania i etykietowania określonego w rozdziale III i IV rozporządzenia nr 1379/2013 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury,

c) identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009, oraz w zakresie określonym w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 640/2010.

2. Inspekcja Handlowa sprawuje kontrolę i nadzór nad jakością handlową produktów rybnych, w tym w zakresie oznaczania i etykietowania produktów rybnych, o których mowa w rozdziale III i IV rozporządzenia nr 1379/2013, oraz identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009 - w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w:

1) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.);

2) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego informuje niezwłocznie Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o nieprawidłowościach dotyczących produktów rybołówstwa, w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu nr 2406/96, identyfikowalności, o której mowa w art. 58 rozporządzenia nr 1224/2009, oraz w zakresie określonym w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 640/2010.

4. Obowiązkowi, o którym mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013, nie podlegają produkty rybołówstwa sprzedawane bezpośrednio ze statku rybackiego, pod warunkiem że wartość tych produktów dziennie nie przekracza kwoty określonej w art. 58 ust. 8 rozporządzenia nr 1224/2009.";

4)
w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz organizowania wspólnych kontroli, mając na uwadze skoordynowanie dokonywanych kontroli, zwiększenie efektywności oraz obniżenie ich kosztów.";

5)
w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013, zwany dalej "wykazem oznaczeń";

2) powiadamia Komisję Europejską o wszelkich zmianach w wykazie oznaczeń, zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia nr 1379/2013.";

6)
uchyla się art. 9;
7)
w art. 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kodeks dobrej praktyki rybackiej, zwany dalej "kodeksem", może być dobrowolnie opracowany i przyjęty do stosowania w celu zapewnienia standaryzacji prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zasobów wód, ograniczenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów akwakultury, regulując sprawy nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazanie zasad lub standardów dotyczących ochrony żywych zasobów wód, zarządzania tymi zasobami oraz rozwoju sektora akwakultury, ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub Unię Europejską, stanowiących podstawę opracowania kodeksu;",

c)
w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizacja producentów sektora akwakultury, związek tych organizacji lub organizacja międzybranżowa wpisane do odpowiedniego rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 4;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie w sektorze akwakultury na rzecz poprawy warunków higieny, zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości produktów, a także zmniejszenia negatywnego oraz wspierania pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają publiczne konsultacje opracowanych przez nie projektów kodeksów przez upublicznienie ich treści oraz zasięgnięcie opinii innych podmiotów działających w sektorze akwakultury.";

8)
tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa";

9)
w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do skupu wprowadzonych do obrotu produktów rybołówstwa jest uprawniony przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybołówstwa, zwanego dalej "rejestrem skupujących", prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, produkty akwakultury, do skupu których od producenta jest uprawniony wyłącznie przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, mając na uwadze zapewnienie racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami wód, ich ochronę oraz zapewnienie środków kontroli obrotu określonymi gatunkami ryb.";

10)
w art. 14 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.";

11)
w art. 16 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) gdy przedsiębiorca w okresie dwóch lat od dnia wpisania do rejestru skupujących nie rozpoczął działalności gospodarczej polegającej na skupie od producentów produktów rybołówstwa albo w okresie dwóch lat od dnia przekazania ostatniego dokumentu sprzedaży właściwemu okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego nie prowadził skupu, co zostało potwierdzone danymi z elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w przepisach o rybołówstwie;";

12)
tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Pierwsza sprzedaż produktów rybołówstwa";

13)
w art. 18:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopię - okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku produktów rybołówstwa, w terminie i na zasadach określonych w art. 62 ust. 1 albo w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca skupujący produkty rybołówstwa, o których mowa w art. 13 ust. 1, wykorzystuje je w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.";

14)
art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu sprzedaży i wzór deklaracji przejęcia, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli produktów rybołówstwa wprowadzanych do obrotu.";

15)
w art. 24:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach uznawania organizacji producentów, związków organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje:

1) organizację producentów, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013;

2) związek organizacji producentów, jeżeli spełnia on wymagania określone w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013;

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Decyzje w sprawie uznania organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej doręcza się w terminie określonym w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 43), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1419/2013", przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub zostało wysłane zawiadomienie, o którym mowa w art. 46 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

16)
w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów sektora rybołówstwa rejestr, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1, zawiera również oznaki rybackie statków rybackich.";

17)
w art. 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) wskazanie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, ze względu na które organizacja producentów występuje o uznanie;

4) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych;

5) wskazanie gatunków organizmów wodnych będących przedmiotem chowu lub hodowli i wskazanie stosowanych metod chowu lub hodowli tych organizmów - w przypadku organizacji producentów sektora akwakultury;

6) informacje i dokumenty określone w załączniku I do rozporządzenia nr 1419/2013, przy czym akt założycielski załącza się w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów.",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 2,
w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wraz z odpowiednio informacją o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo innym równoważnym,",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, ze względu na które organizacja producentów występuje o uznanie.";

18)
art. 27 i art. 28 otrzymują brzmienie:

"Art. 27. 1. Warunek wystarczającej aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, uznaje się za spełniony przez organizację producentów:

1) sektora rybołówstwa, jeżeli:

a) liczba statków rybackich, których armatorami są członkowie danej organizacji producentów, stanowi co najmniej 20% całkowitej liczby statków rybackich, którymi jest wykonywane rybołówstwo komercyjne na obszarze, w odniesieniu do którego organizacja występuje o uznanie, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3, lub

b) dla gatunków lub grup gatunków ryb, w odniesieniu do których dana organizacja występuje o uznanie, organizacja producentów zbywa wagowo co najmniej 15% całkowitej produkcji na obszarze, w odniesieniu do którego organizacja występuje o uznanie, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3;

2) sektora akwakultury, jeżeli organizacja producentów zbywa co najmniej 25% całkowitej produkcji danych gatunków lub grup gatunków ryb na obszarze, w odniesieniu do którego organizacja występuje o uznanie, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 3.

2. W przypadku gdy organizacja producentów zrzesza zarówno producentów sektora rybołówstwa, jak i producentów sektora akwakultury, warunek wystarczającej aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, uznaje się za spełniony, jeżeli organizacja ta równocześnie spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b oraz pkt 2.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, w odniesieniu do których organizacje producentów mogą występować o uznanie, mając na uwadze:

1) liczbę statków rybackich lub wielkość lub rodzaj wyładunków dokonywanych ze statków rybackich - w odniesieniu do organizacji producentów sektora rybołówstwa;

2) gatunki organizmów wodnych oraz tradycyjne cechy rynku produktów akwakultury, a także możliwości rozwoju tego rynku - w odniesieniu do organizacji sektora akwakultury.

Art. 28. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania organizacji producentów, w przypadku gdy nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013, oraz w przypadku gdy nie upłynął okres, o którym mowa w art. 34 ust. 3.";

19)
w art. 29:
a)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) planu produkcji i obrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1379/2013, zwanego dalej "planem produkcji i obrotu", w terminie określonym w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 40), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1418/2013";

3) zmian planu produkcji i obrotu - niezwłocznie po dokonaniu zmiany zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia nr 1379/2013;",

b)
uchyla się pkt 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rocznego sprawozdania ze swojej działalności w ramach planu produkcji i obrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 5 rozporządzenia nr 1379/2013, zwanego dalej "sprawozdaniem rocznym" - w terminie nie dłuższym niż siedem tygodni od zakończenia roku połowowego.";

20)
art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem właściwym w sprawach zatwierdzania planu produkcji i obrotu oraz zmian planu produkcji i obrotu, określonych w rozporządzeniu nr 1418/2013.

2. Zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje, w drodze decyzji, w terminach określonych w rozporządzeniu nr 1418/2013.";

21)
uchyla się art. 31;
22)
art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach zatwierdzania sprawozdania rocznego.

2. Zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje w drodze decyzji.

3. Sprawozdanie roczne zawiera:

1) listę członków organizacji producentów z podaniem danych, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 3, przy czym odpowiednio informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo innym równoważnym podaje się wyłącznie w przypadku nowych członków;

2) informację o wielkości obrotu i wielkości połowów produktów rybołówstwa lub wielkości produkcji sprzedanej produktów akwakultury z podziałem na poszczególne gatunki produktów rybnych;

3) opis sposobu realizacji planu produkcji i obrotu oraz wyników jego realizacji;

4) wykaz kar zastosowanych przez organizację producentów.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia zatwierdzenia sprawozdania rocznego, w przypadku gdy organizacja producentów nie realizowała strategii marketingowej objętej planem produkcji i obrotu, o której mowa w art. 28 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, lub nie realizowała środków, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1379/2013, lub podejmowała środki, które uniemożliwiały realizację celów określonych w art. 3 i art. 7 tego rozporządzenia, lub sprawozdanie nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 3 i mimo wezwania do usunięcia braków nie zostało uzupełnione.

5. W przypadku określonym w ust. 4 albo w przypadku nieprzedłożenia sprawozdania rocznego, minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza kontrolę organizacji producentów, o której mowa w art. 43.";

23)
uchyla się art. 33;
24)
w art. 34:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów, w przypadku:

1) gdy przestała ona spełniać wymagania określone w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013;

2) wskazanym w art. 28 ust. 7 rozporządzenia nr 1379/2013;

3) gdy Komisja Europejska zażądała cofnięcia uznania zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013 i zachodzą przesłanki określone w pkt 1.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, zawiadamiając uznaną organizację producentów o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia uznania, podaje przyczyny stanowiące podstawę cofnięcia uznania oraz wzywa tę organizację do złożenia wyjaśnień w terminie określonym w art. 3 rozporządzenia nr 1419/2013.

1b. Terminu określonego w ust. 1a nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy ustanowionego w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

25)
w art. 36 w:
a)
ust. 1:
pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;",

uchyla się pkt 2,
w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) informacje i dokumenty określone w załączniku I do rozporządzenia nr 1419/2013, przy czym akt założycielski załącza się w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów.",

b)
ust. 2:
uchyla się pkt 2,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, określonych w art. 14 ust. 1 lit. a-d i g rozporządzenia nr 1379/2013, w tym zestawienie dotyczące wielkości połowów i wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne gatunki produktów rybnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o uznanie związku organizacji producentów;",

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) oświadczenie organizacji producentów będących członkami związku organizacji producentów, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o uznanie związku organizacji producentów nie wydał prawomocnej decyzji stwierdzającej nadużywanie przez te organizacje pozycji dominującej na danym rynku ani prawomocnej decyzji stwierdzającej zawarcie przez te organizacje porozumienia ograniczającego konkurencję.";

26)
art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania związku organizacji producentów, jeżeli związek nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013.";

27)
art. 39 i art. 40 otrzymują brzmienie:

"Art. 39. 1. Wniosek o uznanie składany przez organizację międzybranżową zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) informacje i dokumenty określone w załączniku I do rozporządzenia nr 1419/2013, przy czym akt założycielski załącza się w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się listę członków organizacji międzybranżowej zawierającą ich nazwy, siedziby, adresy i numery w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innym równoważnym.

Art. 40. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, uznania organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja nie spełnia wymagań określonych w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013.";

28)
w art. 41:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji międzybranżowej, w przypadku gdy:

1) przestała ona spełniać wymagania określone w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013;

2) Komisja Europejska zażądała cofnięcia uznania zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013 i zachodzą przesłanki określone w pkt 1.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do cofania uznania organizacji międzybranżowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1a i 1b.",

c)
uchyla się ust. 2;
29)
art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. Minister właściwy do spraw rybołówstwa powiadamia Komisję Europejską o decyzjach w sprawie uznania lub cofnięcia uznania organizacji producentów, związku organizacji producentów i organizacji międzybranżowej w formie i terminie określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1419/2013.";

30)
w art. 43:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przeprowadza kontrole organizacji producentów, związku organizacji producentów i organizacji międzybranżowej w zakresie określonym w art. 18 i art. 28 ust. 7 rozporządzenia nr 1379/2013.",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 18 i art. 28 ust. 7 rozporządzenia nr 1379/2013, tryb ich przeprowadzania oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę rodzaj działalności wykonywanej przez organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybranżową oraz sposób prowadzenia produkcji i wprowadzenia do obrotu produktów rybnych, a także zapewnienie sprawności oraz skuteczności kontroli";

31)
art. 44 otrzymuje brzmienie:

"Art. 44. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do przyjmowania wniosków organizacji producentów, związków organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych dotyczących rozszerzenia na producentów niebędących członkami tych organizacji odpowiednio zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk, o których mowa w art. 22 i art. 23 rozporządzenia nr 1379/2013.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem o rozszerzenie zasad organizacji", zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej;

2) zasady, porozumienia, decyzje lub uzgodnione praktyki, objęte wnioskiem;

3) wskazanie obszaru, na którym zasady, porozumienia, decyzje lub uzgodnione praktyki objęte wnioskiem mają obowiązywać;

4) wskazanie okresu, przez jaki zasady, porozumienia, decyzje lub uzgodnione praktyki objęte wnioskiem mają obowiązywać.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje oceny zgodności wniosku o rozszerzenie zasad organizacji z warunkami określonymi w:

1) art. 22 rozporządzenia nr 1379/2013 - w przypadku wniosku organizacji producentów lub związku organizacji producentów albo

2) art. 23 rozporządzenia nr 1379/2013 - w przypadku wniosku organizacji międzybranżowej

- i niezwłocznie informuje daną organizację, w formie pisemnej, o wyniku tej oceny.

4. W przypadku stwierdzenia, że nie są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 22 albo art. 23 rozporządzenia nr 1379/2013, minister właściwy do spraw rybołówstwa wzywa, w formie pisemnej, organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybranżową do uzupełnienia wniosku o rozszerzenie zasad organizacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. W przypadku stwierdzenia, że są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 22 albo art. 23 rozporządzenia nr 1379/2013, minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje powiadomienia Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013, w terminie określonym w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1419/2013 i w formie określonej w załączniku III do rozporządzenia nr 1419/2013.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o:

1) rozszerzeniu na producentów niebędących członkami organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk w ramach danej organizacji albo związku organizacji, podając informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz o adresie strony internetowej, na której zostały zamieszczone zasady, porozumienia, decyzje lub uzgodnione praktyki objęte rozszerzeniem - w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską wnioskowanego rozszerzenia odpowiednio zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk;

2) wycofaniu zatwierdzenia rozszerzenia na producentów niebędących członkami organizacji producentów, związku organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk w ramach danej organizacji albo związku organizacji - w przypadku określonym w art. 26 rozporządzenia nr 1379/2013.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa treść zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk objętych rozszerzeniem.

8. Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do przesyłania Komisji Europejskiej powiadomienia, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1379/2013.";

32)
po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa powiadamia Komisję Europejską o przedłużeniu stosowania rozszerzenia zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk, zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1379/2013, w przypadku gdy organizacja producentów, związek organizacji producentów lub organizacja międzybranżowa złoży wniosek o przedłużenie stosowania rozszerzenia zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk danej organizacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk, objętych wnioskiem oraz okresu, na jaki ma być przedłużone stosowanie rozszerzenia tych zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk, wraz z podaniem przyczyn uzasadniających przedłużenie ich stosowania.

3. Do przedłużenia stosowania rozszerzenia zasad, porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk przepisy art. 44 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.";

33)
uchyla się art. 45-47a;
34)
w art. 48:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Prezesowi Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa informacje o:",

pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia planu produkcji i obrotu wraz z kopią ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu oraz kopią planu produkcji i obrotu - w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;

5) każdej zmianie planu produkcji i obrotu, o której mowa w art. 29 pkt 3, wraz z kopią ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu zmian planu produkcji i obrotu oraz kopią zmienionego planu produkcji i obrotu - w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;

6) wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz z kopią ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu oraz kopią tego sprawozdania - w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.",

b)
uchyla się ust. 2;
35)
uchyla się art. 49-55;
36)
po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku organizacje producentów sektora rybołówstwa mogą składać do ministra właściwego do spraw rybołówstwa propozycje cen progowych dla mechanizmu składowania, o których mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 1379/2013.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ceny progowe dla mechanizmu składowania zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1379/2013 i podaje je do publicznej wiadomości, w formie określonej w załączniku IV do rozporządzenia nr 1419/2013, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.";

37)
uchyla się art. 56-59;
38)
w art. 60 w:
a)
pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

"c) dokument połowowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2010,

d) certyfikat powrotnego wywozu tuńczyka błękitnopłetwego, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 640/2010;",

b)
pkt 3 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

"f) kopie potwierdzonych dokumentów połowowych lub certyfikatów powrotnego wywozu, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 640/2010,

g) informacje, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 640/2010;",

c)
pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) formularze dokumentów połowowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 rozporządzenia nr 640/2010;";

39)
po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:

"Rozdział 8a

Wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z państw trzecich oraz powstrzymywanie i eliminowanie wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Art. 62a. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) przyjmuje i sprawdza zatwierdzone świadectwo połowowe w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a i art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, oraz udokumentowane dowody, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia,

2) przyjmuje i sprawdza w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008 oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie,

3) przyjmuje powiadomienie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008,

4) przechowuje zatwierdzone świadectwo połowowe, o którym mowa w pkt 1, przez okres wskazany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1005/2008,

5) realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008

– jeżeli przywóz produktów rybołówstwa następuje przez drogowe, kolejowe albo lotnicze przejście graniczne.

2. W przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1005/2008, minister właściwy do spraw rybołówstwa zakazuje, w drodze decyzji, przywozu produktów rybołówstwa, jeżeli przywóz tych produktów następuje przez drogowe, kolejowe albo lotnicze przejście graniczne.

3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie przekazuje granicznemu lekarzowi weterynarii oraz organom celnym, właściwym ze względu na miejsce położenia drogowego, kolejowego lub lotniczego przejścia granicznego.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 62b. 1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego:

1) przyjmuje i sprawdza zatwierdzone świadectwo połowowe, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a i art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, oraz udokumentowane dowody, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia,

2) przyjmuje i sprawdza, w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie,

3) przyjmuje powiadomienie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008,

4) przeprowadza weryfikacje, o których mowa w art. 17 rozporządzenia nr 1005/2008,

5) przechowuje zatwierdzone świadectwo połowowe, o którym mowa w pkt 1, przez okres wskazany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1005/2008,

6) realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008

- jeżeli przywóz produktów rybołówstwa następuje drogą morską.

2. W przypadkach określonych w art. 7 ust. 3 zdanie trzecie i w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1005/2008, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego zakazuje, w drodze decyzji, przywozu produktów rybołówstwa, jeżeli przywóz ich następuje drogą morską.

3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 2, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie przekazuje granicznemu lekarzowi weterynarii oraz organom celnym, właściwym ze względu na miejsce położenia portu.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 62c. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa albo okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego odpowiednio w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 62a ust. 2 lub art. 62b ust. 2:

1) z przyczyn określonych w art. 18 ust. 1 lit. a-d rozporządzenia nr 1005/2008 - nakazuje w tej decyzji dokonanie powrotnego wywozu produktów rybołówstwa;

2) z przyczyn określonych w art. 18 ust. 1 lit. e-g lub w ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008 - równocześnie kieruje wniosek do organu celnego o zajęcie produktów rybołówstwa i wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku tych produktów na rzecz Skarbu Państwa.

2. Zajęcie produktów rybołówstwa odbywa się w trybie określonym w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858).

3. Produkty rybołówstwa, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa, podlegają zniszczeniu w całości lub w części, jeżeli ich sprzedaż jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub nieuzasadniona.

4. Środki pieniężne z tytułu nadwyżki kwoty uzyskanej ze sprzedaży produktów rybołówstwa, o których mowa w ust. 1, nad wydatkami związanymi z ich przechowaniem lub sprzedażą oraz należnościami celnymi i podatkowymi z tytułu dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej przeznacza się na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

5. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, w przypadku gdy koszty związane z przechowaniem lub sprzedażą produktów rybołówstwa, o których mowa w ust. 1, oraz należnościami celnymi i podatkowymi z tytułu dopuszczenia tych produktów do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej i orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa rażąco przewyższyłyby wartość produktów rybołówstwa, a importer przed dniem wydania decyzji, o której mowa w art. 62a ust. 2 lub art. 62b ust. 2, dokonał zniszczenia tych produktów oraz poinformował o tym odpowiednio ministra właściwego do spraw rybołówstwa albo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Art. 62d. W przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, przepisy art. 16-18 tego rozporządzenia stosuje się w punkcie wejścia.

Art. 62e. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zatwierdza:

1) świadectwo połowowe - w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;

2) sekcję świadectwa połowowego - w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, jeżeli powrotny wywóz produktów rybołówstwa następuje przez drogowe, kolejowe albo lotnicze przejście graniczne.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia:

1) świadectwa połowowego - w przypadku gdy:

a) produkty rybołówstwa pochodzą z połowów nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych,

b) połowy były prowadzone bez specjalnego zezwolenia połowowego lub wbrew warunkom w nim określonym,

c) nie zawiera ono wymaganych informacji;

2) sekcji świadectwa połowowego - w przypadku gdy nie zawiera ona wymaganych informacji.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, przez okres wskazany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1005/2008.

Art. 62f. 1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego zatwierdza sekcję świadectwa połowowego w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, jeżeli powrotny wywóz produktów rybnych następuje drogą morską.

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia sekcji świadectwa połowowego, w przypadku gdy nie zawiera ona wymaganych informacji.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, przez okres wskazany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1005/2008.

Art. 62g. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:

1) przyznaje status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, w przypadku gdy są spełnione kryteria określone w art. 16 ust. 3 lit. a-g rozporządzenia nr 1005/2008, i wydaje świadectwo zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1010/2009";

2) zawiesza status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008 - w przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2009;

3) odbiera status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, i cofa świadectwo zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1010/2009 - w przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2009.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z przyznawaniem, zawieszaniem i odbieraniem statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego oraz wydawaniem i cofaniem świadectwa zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1010/2009.

Art. 62h. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalny próg w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1005/2008, mając na uwadze racjonalne wprowadzenie ułatwień dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w art. 62g, przy zachowaniu prawidłowości kontroli przywozu produktów rybołówstwa.

Art. 62i. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 8 ust. 4, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 3 zdanie drugie, art. 17 ust. 3 zdanie drugie i ust. 8, art. 19 ust. 2 zdanie drugie, art. 21 ust. 3, art. 39 ust. 2-4, art. 40 ust. 4 i art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 1005/2008.

2. Właściwy miejscowo okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 11 ust. 2 i 3, art. 48 ust. 4 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa pełni funkcję organu centralnego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia nr 1010/2009.";

40)
w art. 63 w ust. 1:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wystawia i przekazuje dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 62-64, art. 66 lub art. 67 rozporządzenia nr 1224/2009,",

b)
uchyla się pkt 8,
c)
w pkt 10 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wprowadza do obrotu produkty rybołówstwa o wymiarach mniejszych od minimalnych wielkości określonych dla poszczególnych gatunków produktów rybołówstwa w rozporządzeniu nr 2406/96";

41)
w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pkt 1, 2 i 4-11, wymierza, w drodze decyzji, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego;".

1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 3, art. 20, art. 27 ust. 2 i art. 43 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3, art. 20, art. 27 ust. 3 i art. 43 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wykaz oznaczeń handlowych, prowadzony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wykazem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1.
Rejestr skupujących, prowadzony na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem skupujących, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Wpisy do rejestru skupujących dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Organizacje producentów, związki organizacji producentów oraz organizacje międzybranżowe uznane na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznanymi organizacjami producentów, związkami organizacji producentów oraz organizacjami międzybranżowymi, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 5);

3) rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003 (Dz. Urz. UE L 194 z 24.07.2010, str. 1);

5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.);

6) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 40);

7) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 43).