Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1578

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 5 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 43:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w formie papierowej, na formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", udostępnionych na stronach internetowych Agencji oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.",

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) numer w ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;";

2) w art. 48a w ust. 1 skreśla się wyrazy "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją",";
3) w art. 49:
a) w ust. 1 po wyrazie "Agencji" dodaje się wyrazy "właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej",
b) w ust. 2a po wyrazie "Rolnictwa" dodaje się wyrazy "właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo miejsce zamieszkania, albo siedzibę podmiotów wymienionych w art. 43";
4) w art. 54o:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę uznanej organizacji producentów albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 54nb-54nd.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 54ne.",

c) uchyla się ust. 2,
d) w ust. 5 wyrazy "o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o której mowa w ust. 1 i 1a";
5) w art. 55 w ust. 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji i dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - jako organom pierwszej instancji;",

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.";

6) w załączniku do ustawy pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113);".

Art.  2. 

Do wniosków o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 
1.  Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone decyzją ostateczną postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, prowadzone przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzą, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosownie do swojej właściwości, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2.  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazują odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:
1) akta spraw dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
2) akta spraw dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

- w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3.  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, stosownie do swojej właściwości, są upoważnieni do uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.