Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. - Dz.U.2015.165 - OpenLEX

Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.165

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 2014 r.
o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie całości albo części kwoty indywidualnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich otrzymanej z krajowej rezerwy.";

2)
w art. 22 uchyla się ust. 12;
3)
w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich, przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich stanowiącej własność producenta, której wielkość odpowiada wielkości kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy, lub".

1.
Do postępowań wszczętych od dnia 1 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, i niezakończonych wydaniem decyzji na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Zrzeczenie się na piśmie praw wynikających z decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowuje moc.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.