Art. 6. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  6.
1.
Postępowania w sprawach dotyczących przyznawania lub wypłaty pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 toczą się na zasadach i w trybie określonym w przepisach dotychczasowych.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2, dotyczące realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011, zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.