Art. 4. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów stanowiących przedmiot:

1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;

2) sprzedaży z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją";

3) sprzedaży, dokonywanej przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych, następującej w trybie określonym w przepisach odrębnych.";

2)
w art. 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Prezes Agencji:";

3)
w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a składa się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany kwartał i kolejne kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".