Art. 1. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno";

2)
w art. 1 w ust. 1:
a)
w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) lnu i konopi uprawianych na włókno;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizację rynku tytoniu, w tym warunki i tryb udzielania płatności uzupełniającej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16), dla producentów surowca tytoniowego, stanowiącej krajową płatność uzupełniającą, zwaną dalej "płatnością niezwiązaną".";

3)
po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu:

"Art. 2b. 1. Marszałek województwa prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów lub uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

4) zatwierdzoną liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny.

4. Marszałek województwa jest obowiązany do wprowadzania do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5.";

4)
w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a";

5)
w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez członków grupy producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2.";

6)
w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do:

1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania i zmian zakresu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;

2) 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1.";

7)
w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości produktów wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2.";

8)
w art. 8:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów w zakresie grupy produktów, w odniesieniu do której dana organizacja producentów została uznana,",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1234/2007", zawiera co najmniej dwa działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej "ramami krajowymi".",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku braku zastrzeżeń Komisji Europejskiej do opracowanego projektu ram krajowych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych, mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie.";

9)
w art. 9:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 5, 6a i 7,
w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) zawieszenia zatwierdzenia programu operacyjnego realizowanego przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów.",

b)
w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia do uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji podanych w planie, jego spójności handlowej i jakości technicznej, rzetelności szacunków i harmonogramu jego wdrożenia, kwalifikowalności zaproponowanych inwestycji oraz zasadności wydatków z nimi związanych - w terminie miesiąca od dnia złożenia tego planu lub jego zmiany;

2) monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w programach operacyjnych.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, nie wstrzymuje ich wykonania.",

d)
w ust. 5:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, zawierają:",

w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:",

uchyla się pkt 5,
e)
w ust. 6:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, dołącza się:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-4.",

f)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji.",

g)
w ust. 7a:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) pkt 4, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;",

uchyla się pkt 3 i 5;
10)
w art. 10:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji;",

b)
w pkt 2:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) całkowitej kwocie funduszy operacyjnych wraz z całkowitą kwotą pomocy finansowej na dofinansowanie funduszy operacyjnych organizacji producentów,",

w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i innych środków finansowych wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz zrzeszeniom organizacji producentów - na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rynków rolnych;",

c)
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia.";

11)
w art. 11 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia oraz sposobu wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów lub uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zgodności rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;",

c)
uchyla się pkt 5;
12)
w art. 12 w ust. 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę;",

b)
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na cele konsumpcyjne.";

13)
w art. 13:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji - informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września danego roku.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
c)
uchyla się ust. 3,
d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów dokonuje oznaczenia i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, tak aby uniemożliwić ich wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.";

14)
w art. 15:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem":

1) pełni funkcję organu kontrolnego;

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 w załączniku II;

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;

4) przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności;

5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.

1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)).",

c)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.",

d)
w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pełni rolę organu koordynującego;",

e)
uchyla się ust. 8 i 9;
15)
w art. 16 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu koordynującego;

2) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu kontrolnego;

3) zakresie działania organu kontrolnego;";

16)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o:

1) rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;

2) wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.

3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Głównemu Inspektorowi w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.";

17)
w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, plan selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007.";

18)
po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. Do znakowania owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 2a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.";

19)
w art. 19:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inne niż wymienione w art. 9 ust. 6 dokumenty, które dołącza się do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-4 i 6, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przyznawania pomocy finansowej, a także innych środków finansowych określonych w przepisach Unii Europejskiej, wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz uznanym zrzeszeniom organizacji producentów;",

uchyla się pkt 3 i 7,
b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 3,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wzór protokołu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie zasadność ubiegania się o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży;",

uchyla się pkt 13,
pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;

15) przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od grupy lub organizacji producentów, oraz sposób potwierdzenia wystąpienia tego spadku, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości pomocy finansowej wynikającej ze spadku wartości produkcji sprzedanej;",

pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) sposób, wysokość oraz terminy spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.",

c)
uchyla się ust. 4,
d)
w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu przeprowadzania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

20)
po art. 19 dodaje się art. 19a-19c w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" ustanowionego zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 288/2009", spełniających warunki określone w art. 7 lub 8 rozporządzenia nr 288/2009 i zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009;

2) przyznaje pomoc wspólnotową zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007;

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w art. 103ga ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007.

Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia tego programu.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie "Owoce w szkole" oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 103ga rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie zapewnienie prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały przyznane uprawnienia lub obowiązki związane z wdrożeniem programu "Owoce w szkole", minister właściwy do spraw rynków rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie zapewnienie skutecznej realizacji tego programu.

Art. 19c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonania programu "Owoce w szkole", a także kierując się potrzebą upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.";

21)
w art. 20 w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) umów zawartych z wyprzedzeniem w rozumieniu art. 185 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanych dalej "umowami zawartymi z wyprzedzeniem",";

22)
w art. 22 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaświadczenie:

a) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekty spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

b) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzające, że obiekty spełniają wymagania określone w przepisach sanitarnych.";

23)
uchyla się art. 25-33f;
24)
w art. 33fb w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), związanej z produkcją i

2) posiadała prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1, związanej z produkcją, które zostało nabyte z mocy ustawy przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w 2005 r. lub w 2006 r. stroną umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu.";

25)
w art. 33fc w ust. 7:
a)
w pkt 3 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo",

b)
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zarejestrowany akt poświadczający dziedziczenie sporządzony przez notariusza.";

26)
w art. 33ff:
a)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

"6a. Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności niezwiązanej Agencja wypłaca w terminie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

6b. W przypadku śmierci osoby fizycznej lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznana płatność niezwiązana nie została wypłacona, Agencja wypłaca tę płatność następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, na jego wniosek.

6c. Agencja zapewnia środki finansowe na wypłatę płatności niezwiązanej:

1) następcy prawnemu, który nabył prawo do uzyskania płatności niezwiązanej - w przypadku, o którym mowa w ust. 6b;

2) przyznanej w wyniku postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odmowy przyznania płatności niezwiązanej albo jej części.",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Rada Ministrów corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną, mając na względzie założenia do ustawy budżetowej na dany rok lub środki przewidziane w budżecie państwa na ten cel, a także zobowiązania wynikające z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 132 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.";

27)
art. 33g i 33h otrzymują brzmienie:

"Art. 33g. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole podmiotów ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, Agencji Restrukturyzacji.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie spełnienia warunków do przyznania płatności niezwiązanej.

4. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dotyczące czynności sprawdzających, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 - przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Art. 33h. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej, na jej wniosek, informacje o rynku tytoniu.";

28)
w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) przyznawania pomocy, o której mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanej dalej "pomocą", w tym obniżenia kwoty pomocy zgodnie z art. 30 rozporządzenia Komisji nr 382/2005;";

29)
w art. 37a uchyla się ust. 1;
30)
po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Rynki lnu i konopi uprawianych na włókno

Art. 39a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje decyzje w sprawach:

1) udzielenia głównemu przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanemu dalej "głównym przetwórcą", upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 507/2008", jeżeli są spełnione warunki określone w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007;

2) cofnięcia głównemu przetwórcy upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 507/2008 - w przypadku określonym w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 507/2008;

3) udzielenia zgody na czyszczenie krótkiego włókna lnianego, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 507/2008;

4) przyznawania pomocy z tytułu przetwórstwa słomy lnianej na długie włókno oraz słomy lnianej na krótkie włókno i słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, zwanej dalej "pomocą do przetwórstwa", w tym obniżenia kwoty pomocy do przetwórstwa zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 507/2008.

2. Wniosek o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 507/2008, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku gospodarczego.

3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność.

Art. 39b. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 507/2008, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dotyczące czynności sprawdzających.

Art. 39c. Prezes Agencji:

1) jest organem właściwym w sprawie przyjmowania informacji i dokumentów określonych w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 507/2008;

2) może żądać dostarczenia przez upoważnionego głównego przetwórcę i osobę traktowaną jako przetwórca w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 507/2008 kopii dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 507/2008.

Art. 39d. 1. Upoważniony główny przetwórca powiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 507/2008, w terminie 10 dni od dnia jej wystąpienia.

2. Upoważniony główny przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca, ubiegając się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008, na formularzach opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

3. Do deklaracji, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008:

1) upoważniony główny przetwórca, ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego sprzedaży;

2) osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, dołącza:

a) informację zawierającą:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca,

- numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze,

- daty dostaw poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej,

- masę w tonach słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia,

- masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje,

b) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 507/2008, przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez upoważnionego głównego przetwórcę,

c) kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego.

4. Upoważniony główny przetwórca ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, przekazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszczególnych rodzajów uzyskanego włókna na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, zawierającym:

1) numer umowy, o której mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007;

2) powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z której pochodzi słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno.

Art. 39e. 1. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów wymienionych w art. 3 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia nr 507/2008, protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane;

2) numer i datę jego sporządzenia;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni;

5) określenie w tonach masy nieoczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego;

6) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

2. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane przekazuje upoważnionemu głównemu przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważniony główny przetwórca przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze:

1) skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży albo

2) przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności.

4. Upoważniony główny przetwórca i osoba traktowana jako przetwórca dokonują oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy, stosując metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b.

Art. 39f. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) dla każdego roku gospodarczego współczynnik ilościowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 507/2008, mając na względzie przyznane Rzeczypospolitej Polskiej wielkości krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego oraz krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego określonych w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XI w części A oraz wielkość powierzchni upraw lnu lub konopi włóknistych objętych pomocą,

b) metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu określania procentowej zawartości zanieczyszczeń,

c) wyższy niż 7,5 % poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, do uzyskania której przysługuje upoważnionemu głównemu przetwórcy albo osobie traktowanej jako przetwórca pomoc do przetwórstwa w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne;

2) może określić:

a) ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 94 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna,

b) ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego do krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 94 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna.

Art. 39g. 1. Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie sporządza informacje określone w art. 15 rozporządzenia nr 507/2008 i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej.";

31)
w art. 40:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) działając w imieniu lub interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1:

a) pkt 1 - nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki,

b) pkt 4 - nie przekazuje informacji o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego,",

c)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 113a ust. 3 rozporządzenia nr 1234/2007 wystawia, oferuje do sprzedaży, dostarcza lub w innej formie wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze grzywny.",

d)
w ust. 4b:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami",

uchyla się pkt 3-6,
e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 4-4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".