Art. 13. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  13.

Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.5)).