Art. 10. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  10.

Do postępowań w sprawie:

1)
udzielania dopłat do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej na włókno dotyczących lat gospodarczych 2008/2009 i 2009/2010,
2)
wpisu do rejestru uznanych przetwórców

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.