Art. 8. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 3, art. 2 pkt 5 lit. a i c oraz art. 2 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.