Art. 7. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  7.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33f ust. 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 2:

1)
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33f ust. 5, ust. 6 pkt 1 i ust. 7 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
2)
stosuje się do związanej z produkcją części płatności uzupełniającej określonej w niniejszej ustawie.