Art. 4. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  4.
1.
Niezwiązana z produkcją część płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, przysługuje również za 2007 r.
2.
Przyznanie niezwiązanej z produkcją części płatności uzupełniającej za 2007 r. następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że wnioski o przyznanie tej części płatności składa się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.