Art. 3. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  3.
1.
Przedsiębiorcy wpisani w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego przekazują dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informację o miejscu położenia obiektów będących w ich posiadaniu, w których przechowują surowiec tytoniowy oraz surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu.
2.
Jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie przekazana w terminie określonym w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję o skreśleniu pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.
3.
Decyzja o skreśleniu pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4.
W przypadku wydania decyzji o skreśleniu z rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego podmiot skreślony z tego rejestru:
1)
wykonuje prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów na uprawę tytoniu oraz przetwarza surowiec tytoniowy odebrany na podstawie tych umów;
2)
nie zawiera nowych umów na uprawę tytoniu.