Art. 2. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyty w art. 33 w ust. 1 i 3, w art. 33a w ust. 1, 3 i 4, w art. 33b w ust. 1-6, w art. 33c w ust. 1, 3 i 5, w art. 33e w ust. 1, w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 oraz w art. 33f w ust. 2 w pkt 1 w lit. b i w ust. 5 i 7 w różnej liczbie i przypadku wyraz "płatność" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "płatność związana";
2)
w art. 26:
a)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiadają obiekty:

a) gwarantujące możliwość pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego,

b) do przechowywania surowca tytoniowego oraz surowca tytoniowego po pierwszym przetworzeniu - w przypadku gdy przechowywanie odbywa się poza obiektami, o których mowa w lit. a;",

b)
w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) miejscu położenia obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,",

c)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1;";

3)
w art. 27:
a)
w ust. 1 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) nie przekazał dyrektorowi oddziału terenowego Agencji informacji, o których mowa w art. 33h ust. 1 pkt 2, lub dokonał odbioru surowca tytoniowego w terminie innym niż określony w tych informacjach.",

b)
w ust. 4 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) nieprzekazania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji informacji, o których mowa w art. 33h ust. 1 pkt 2, lub dokonania odbioru surowca tytoniowego w terminie innym niż określony w tych informacjach;";

4)
w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwszy przetwórca może przechowywać surowiec tytoniowy oraz surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu wyłącznie w obiektach, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1.";

5)
w art. 30:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbioru surowca tytoniowego dokonuje się w zatwierdzonym punkcie odbioru surowca tytoniowego w obecności uprawnionego pracownika Agencji.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

"6a. Partie surowca tytoniowego dostarczanego do punktu odbioru surowca tytoniowego są oznaczane w sposób umożliwiający identyfikację:

1) ilości surowca tytoniowego;

2) producenta surowca tytoniowego;

3) pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego odbierającego daną partię surowca tytoniowego;

4) odmiany tytoniu;

5) daty dostawy do punktu odbioru surowca tytoniowego.

6b. Uprawniony pracownik Agencji, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza kontrolę spełniania warunków, o których mowa w ust. 6a i 7.

6c. Do kontroli, o której mowa w ust. 6b, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Surowiec tytoniowy może być przemieszczony z zatwierdzonego punktu odbioru surowca tytoniowego wyłącznie do obiektu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1.";

6)
po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a. Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, składa się z części związanej z produkcją, zwanej dalej "płatnością związaną", oraz z części niezwiązanej z produkcją, zwanej dalej "płatnością niezwiązaną".";

7)
w art. 32:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Płatność związana przysługuje producentowi surowca tytoniowego za ilość surowca tytoniowego:",

b)
w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) odebranego i oznaczonego zgodnie z art. 30 ust. 1 i 6a.";

8)
w art. 33b:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli zgoda, o której mowa w ust. 6 pkt 1, nie została wyrażona, każdy z podmiotów, którym łącznie przysługuje prawo do uzyskania płatności związanej, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Sąd orzeka, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów.",

b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W sprawach, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.",

c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Nabywca prawa do uzyskania płatności związanej składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji wniosek o wpis do rejestru określonego w art. 33c, zawierający informacje, o których mowa w art. 33a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia nabycia tego prawa.",

d)
dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się:

1) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze czynności prawnej - kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie tego prawa;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

3) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3:

1) spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia;

2) decyzję w sprawie wpisu do rejestru określonego w art. 33c wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.";

9)
w art. 33c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rejestr producentów:

1) prowadzi się w formie papierowej i w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji;

2) jest jawny i zawiera dane, o których mowa w art. 33a ust. 2, oraz informację o zdarzeniu prawnym, na podstawie którego podmiot posiadający prawo do uzyskania płatności związanej nabył to prawo.";

10)
w art. 33f:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) współczynnik zabezpieczający przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości, określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, jest niższy niż 1;",

b)
w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) iloczynem maksymalnej stawki płatności związanej, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości, określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, oraz całkowitej ilości surowca tytoniowego objętej umowami na uprawę tytoniu a",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawka płatności, o której mowa w ust. 2, nie może przekraczać różnicy między maksymalną stawką płatności związanej określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 a iloczynem tej maksymalnej stawki oraz współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.",

d)
w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty producentom surowca tytoniowego płatności związanej i płatności wyrównawczej, mając na względzie konieczność określenia terminów składania wniosków, terminów wypłaty tych płatności, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym ich przyznawaniem;";

11)
po art. 33f dodaje się art. 33fa-33ff w brzmieniu:

"Art. 33fa. Płatność niezwiązana przysługuje producentowi rolnemu, który:

1) jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1;

2) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

Art. 33fb. 1. Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu 31 marca 2007 r.:

1) była wpisana do rejestru producentów i

2) posiadała prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, które zostało nabyte z mocy ustawy przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w 2005 r. lub w 2006 r. stroną umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, na wniosek, decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, i zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer REGON - jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną;

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzje o:

1) stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki nabycia tego prawa z mocy ustawy, i wpisuje wnioskodawcę do rejestru określonego w art. 33fd ust. 1;

2) odmowie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków nabycia tego prawa z mocy ustawy.

Art. 33fc. 1. Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej jest niepodzielne i:

1) podlega dziedziczeniu;

2) może być nabyte wyłącznie przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nabywa w całości gospodarstwo rolne od dotychczasowego posiadacza prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

2. Przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze czynności prawnej dokonuje się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Jeżeli prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje łącznie kilku podmiotom, to:

1) rozporządzanie tym prawem, w zakresie określonym w ust. 1, wymaga zgody wszystkich podmiotów, którym to prawo przysługuje, wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

2) w przypadku śmierci osoby fizycznej albo rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jej uprawnienia wynikające z łącznego prawa do uzyskania płatności niezwiązanej wygasają;

3) płatność niezwiązaną przyznaje się podmiotowi wskazanemu, w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami, przez pozostałe podmioty, którym przysługuje prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

4. Jeżeli zgoda, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie została wyrażona, każdy z podmiotów, którym łącznie przysługuje prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Sąd orzeka, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

6. Nabywca prawa do uzyskania płatności niezwiązanej składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji wniosek o wpis do rejestru określonego w art. 33fd ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w art. 33fb ust. 3, w terminie 14 dni od dnia nabycia tego prawa.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze czynności prawnej - kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie tego prawa;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

3) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3:

1) spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia;

2) decyzję w sprawie wpisu do rejestru określonego w art. 33fd ust. 1 wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 33fd. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

2. Rejestr podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej:

1) prowadzi się w formie papierowej i w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji;

2) jest jawny i zawiera dane, o których mowa w art. 33fb ust. 3, informacje o indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 33fe, oraz informację o zdarzeniu prawnym, na podstawie którego podmiot posiadający prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabył to prawo.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji w przypadku, o którym mowa w art. 33fc ust. 6, wydaje decyzje o:

1) skreśleniu podmiotu, któremu dotychczas przysługiwało prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, z rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej oraz

2) wpisie nabywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

4. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zmianie danych, o których mowa w art. 33fb ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywcy tego prawa, jeżeli podmiot, któremu dotychczas przysługiwało to prawo, nie jest wpisany do tego rejestru.

Art. 33fe. 1. W decyzjach wydawanych na podstawie art. 33fb ust. 4 pkt 1 dyrektor oddziału terenowego Agencji określa ilość surowca tytoniowego związaną z prawem do uzyskania płatności niezwiązanej, będącą podstawą do określenia wysokości płatności niezwiązanej, zwaną dalej "indywidualną ilością referencyjną".

2. Indywidualna ilość referencyjna stanowi ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu:

1) zawartej w 2006 r., której stroną była osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, określonej w art. 1 ust. 1 pkt 2, przysługujące w dniu 31 marca 2007 r. nabywcy z mocy ustawy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, lub

2) zawartej w 2005 r., której stroną była osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, określonej w art. 1 ust. 1 pkt 2, przysługujące w dniu 31 marca 2007 r. nabywcy z mocy ustawy prawa do płatności niezwiązanej, jeżeli nie była stroną umowy, o której mowa w pkt 1

- jednak nie mniej niż 70 % ilości surowca tytoniowego objętego umową kontraktacji lub umową na uprawę tytoniu.

3. W decyzjach wydawanych na podstawie art. 33fd ust. 3 pkt 2 dyrektor oddziału terenowego Agencji określa nabywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej indywidualną ilość referencyjną równą indywidualnej ilości referencyjnej określonej podmiotowi, któremu dotychczas przysługiwało to prawo.

Art. 33ff. 1. Decyzję w sprawie przyznania płatności niezwiązanej wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji, na wniosek składany corocznie w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 33fc ust. 6, decyzję w sprawie przyznania płatności niezwiązanej wydaje się, jeżeli decyzja w sprawie wpisu do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej stała się ostateczna.

3. Wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej zawiera w szczególności informacje, o których mowa w art. 33fb ust. 3.

4. Do wniosku dołącza się dokument sporządzony w sposób określony w art. 33fc ust. 3 pkt 3, jeżeli prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje łącznie kilku podmiotom.

5. Płatność niezwiązana stanowi iloraz:

1) iloczynu indywidualnej ilości referencyjnej wnioskodawcy i wysokości środków finansowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 i

2) sumy wszystkich indywidualnych ilości referencyjnych wnioskodawców, którzy złożyli w danym roku wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej.

6. Płatność niezwiązaną, ustaloną zgodnie z ust. 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla w dół do pełnych groszy.

7. Rada Ministrów corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane, mając na względzie założenia do ustawy budżetowej na dany rok lub środki przewidziane w budżecie państwa na ten cel, a także zobowiązania wynikające z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz maksymalną wysokość środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w decyzji wydawanej na podstawie art. 143c ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001.";

12)
w art. 33g:
a)
w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) podmiotów ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ust. 1 pkt 3 i 4 - Agencji Restrukturyzacji.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadza się w zakresie spełniania warunków do przyznania płatności niezwiązanej, o których mowa w art. 33fa pkt 2.",

d)
w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2 - przepisy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.";

13)
w art. 33h w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) przepływie zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji pierwszych przetwórców, z podziałem na grupy odmian tytoniu - do dnia 15 lipca roku następującego po roku zbioru;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji informacje o:

a) planowanych, w każdym miesiącu od dnia 1 września roku zbioru do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku zbioru, terminach odbioru surowca tytoniowego - nie później niż 14 dni przed początkiem miesiąca, którego te informacje dotyczą, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję,

b) zmianie terminów odbioru surowca tytoniowego, o których mowa w lit. a, nie później niż na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem odbioru.";

14)
w art. 36:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes Agencji Restrukturyzacji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262).",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.",

c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Sprawozdania z kontroli, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji 382/2005, sporządza się w formie raportu.";

15)
po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Art. 37a. 1. Pobieranie próbek pierwotnych z partii suszu paszowego i tworzenie próbki końcowej oraz oznaczenie wilgotności i zawartości białka surowego w tej partii jest wykonywane w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 44 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

2. Z pobrania próbek suszu paszowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 382/2005, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) dane podmiotu, który zlecił pobranie próbek, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorstwa przetwórczego, w którym zostały pobrane próbki pierwotne suszu paszowego;

2) oznaczenie rodzaju suszu;

3) dane identyfikacyjne partii suszu paszowego, z której zostały pobrane próbki pierwotne;

4) masę, w tonach, partii suszu paszowego oraz rodzaj i liczbę opakowań, z których zostały pobrane próbki pierwotne;

5) określenie sposobu pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego;

6) miejsce, datę i godzinę pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego;

7) masę jednostkową próbki końcowej;

8) dane identyfikacyjne próbki końcowej suszu paszowego;

9) rodzaj opakowania próbki końcowej suszu paszowego oraz sposób jej zabezpieczenia;

10) imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej próbki pierwotne lub osoby, która utworzyła próbkę końcową suszu paszowego;

11) imiona i nazwiska oraz podpisy osób, które były obecne przy pobraniu próbek pierwotnych lub utworzeniu próbki końcowej.

3. Próbki końcowe suszu paszowego i protokół z pobrania próbek przekazuje się do laboratorium wybranego przez podmiot, który zlecił wykonanie oznaczeń, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji 382/2005.";

16)
w art. 40:
a)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kto, będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 3, nie przekazuje Głównemu Inspektorowi informacji o ponoszonym przez:",

b)
w ust. 4 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) będąc upoważnionym do reprezentowania organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1 pkt 4, nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego - w rozbiciu na gatunki,

2) będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,

3) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, wbrew obowiązkom określonym w art. 3 lub art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18), nie przekazuje kopii umów zawartych z wyprzedzeniem lub kopii faktur potwierdzających przeniesienie własności chmielu,

4) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawdziwe dane w zgłoszeniu powierzchni uprawy chmielu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d,",

c)
w ust. 4b pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) umyślnie dopuszcza do przemieszczenia surowca tytoniowego z zatwierdzonego punktu odbioru surowca tytoniowego lub przyjmuje ten surowiec w celu innym niż określony w art. 30 ust. 7".