Art. 1. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem Rady 1673/2000";";

2)
w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, powiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji 245/2001, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.";

3)
w art. 5a dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Do deklaracji, o których mowa w ust. 1:

1) przetwórca, ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego sprzedaży;

2) osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o dopłatę do przetwarzania, dołącza:

a) informację zawierającą:

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca,

- numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze,

- daty dostaw poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej,

- masę, w tonach, słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia,

- masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje,

b) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji 245/2001, przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1,

c) kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego.

4. Prezes Agencji może żądać dostarczenia przez przetwórcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osobę traktowaną jako przetwórca kopii dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Komisji 245/2001.

5. Przetwórca ubiegający się o dopłatę do przetwarzania, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, przekazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszczególnych rodzajów uzyskanego włókna zawierające:

1) numer umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady 1673/2000;

2) powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej, z której pochodzi słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno.";

4)
w art. 11:
a)
uchyla się ust. 1-3 i 5,
b)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Przetwórca wpisany do rejestru uznanych przetwórców, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i osoba traktowana jako przetwórca dokonują oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o przyznanie dopłaty do przetwarzania, stosując metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c.";

5)
w art. 12 w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna,

c) ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego do krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady 1673/2000, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna.".