Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2217

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2020 r.
Art.  36. 
1.  Walne zgromadzenie spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r.
2.  Rada nadzorcza spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy zmienianej w art. 1, łącznie za lata 2019 i 2020.