Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
Art.  11. 
1.  W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w części 15 - Sądy powszechne, będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi w roku:
1) 2018 - 4,2 mln zł;
2) 2019 - 4,2 mln zł;
3) 2020 - 4,2 mln zł;
4) 2021 - 4,2 mln zł;
5) 2022 - 4,2 mln zł;
6) 2023 - 4,2 mln zł;
7) 2024 - 4,2 mln zł;
8) 2025 - 4,2 mln zł;
9) 2026 - 4,2 mln zł;
10) 2027 - 4,2 mln zł.
2.  W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na ten rok, wielkość przyznanych środków przeznaczonych na wydatki obniża się w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest Minister Sprawiedliwości.