Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2018 r.

USTAWA
z dnia 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Art.  1. 

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) w art. 36 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;";

2) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83:
a) w ust. 1 po wyrazach "z terenu nieruchomości lub jej części" skreśla się wyrazy "niewpisanej do rejestru zabytków",
b) uchyla się ust. 1a;
2) w art. 83a w ust. 1 po wyrazach "prezydent miasta" dodaje się wyrazy ", a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków";
3) w art. 83f w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;";

4) w art. 86 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;".

Art.  3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  4. 
1.  Postępowania o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków wszczęte na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną podlegają umorzeniu.
2.  W przypadku zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzje w sprawach, o których mowa w art. 84 ust. 4, 5 i 7 ustawy zmienianej w art. 2, wydaje organ, który wydał zezwolenie.
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.