Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

USTAWA
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1. Zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje w wysokości:

1) 50% - ochotniczym strażom pożarnym;

2) 50% - jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8.";

2)
art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. 1. Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.".

Do środków finansowych uzyskanych, a nieprzekazanych przez zakłady ubezpieczeń do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z wpływów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.