Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1667

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

USTAWA
z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 i 1571) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) rozporządzeniu 2018/302 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 60 I z 02.03.2018, str. 1, z późn. zm.).";

2) w art. 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes Urzędu jest organem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2018/302 w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.";

3) w art. 31 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

"7b) wykonywanie zadań organu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2018/302 w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów;";

4) w art. 32a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Punkt kontaktowy realizuje również zadania, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2018/302.";

5) art. 33 i art. 34 otrzymują brzmienie:

"Art. 33. W skład Urzędu wchodzą Centrala w Warszawie, delegatury Urzędu oraz laboratoria nadzorowane przez Prezesa Urzędu.

Art. 34. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający jego organizację oraz zadania i rozmieszczenie delegatur Urzędu.";

6) w art. 42 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;";

7) art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. 1. Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście (prezydentowi miasta) do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta).

2. W przypadku niezaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta) sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, rzecznik konsumentów przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 10 maja każdego roku.

3. Rzecznik konsumentów przekazuje na bieżąco Prezesowi Urzędu wnioski i sygnalizuje problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.";

8) w art. 44:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W skład Rady wchodzi szesnastu rzeczników konsumentów po jednym z każdego województwa.",

b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Powołanie następuje za pisemną zgodą powoływanych rzeczników konsumentów.";

9) w art. 73 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przekazywania informacji Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 17ca ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571).";

10) w art. 99a w ust. 1 wyrazy "Rzecznik Ubezpieczonych" zastępuje się wyrazami "Rzecznik Finansowy";
11) w art. 105a uchyla się ust. 3;
12) w art. 105q w pkt 1 wyrazy "ust. 2-7" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 4-7";
13) w art. 113:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ulgi w spłacie kary pieniężnej, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane przedsiębiorcy wyłącznie jako pomoc de minimis, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku odroczenia uiszczenia kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty, Prezes Urzędu nalicza od nieuiszczonej kwoty odsetki w stosunku rocznym w wysokości wynoszącej 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), ogłaszanej na podstawie art. 56d tej ustawy, od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w art. 298 po pkt 6e dodaje się pkt 6f w brzmieniu:

"6f) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) oraz przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667);".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 w lit. r dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"– w związku z toczącym się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667),".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517 i 1649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do upoważnień do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a ust. 4-7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.";

2) w art. 39 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 113 ust. 1a i 2-7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się odpowiednio.".

Art.  5. 

Likwiduje się delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem", o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  6. 

Przepisy wydane po raz pierwszy na podstawie art. 34 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą określą, które komórki organizacyjne Urzędu przejmą od delegatur Urzędu, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sprawy prowadzone przez te delegatury.

Art.  7. 

Czynności w sprawach należących do właściwości delegatur Urzędu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym lub przekazanych delegaturom Urzędu przez Prezesa Urzędu, podjęte przed dniem wejścia w życie art. 5, pozostają w mocy.

Art.  8. 
1.  Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 44 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują członkostwo w Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów.
2.  Prezes Urzędu powoła siedmiu członków Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 44 ust. 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów, w sposób zapewniający reprezentację wszystkich województw w składzie Rady.
Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5-8, 11 i 12, art. 4 pkt 1 oraz art. 5-8, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 60 I z 02.03.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 66 z 08.03.2018, str. 1).