Art. 2. - Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2021.1243 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1243

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 i 1163) w art. 21 w ust. 1 po pkt 131 dodaje się pkt 131a w brzmieniu:

"131a) przychody z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych społecznym agencjom najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11, 1177 i 1243).".