Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1069

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2020 r.

USTAWA
z dnia 7 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu:

a) nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003,

b) nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonym w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2019/1009";";

2) po art. 16 dodaje się art. 16a-16e w brzmieniu:

"Art. 16a. Organem notyfikującym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 16b. Do wykonywania zadań określonych w rozdziale IV rozporządzenia nr 2019/1009 w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2019/1009 stosuje się przepisy art. 24 ust. 2a, art. 27 ust. 1-3 i 5 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z tym że:

1) właściwym ministrem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, jest minister właściwy do spraw gospodarki;

2) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 tej ustawy, oprócz wymagań określonych w art. 27 ust. 3 tej ustawy spełnia ponadto wymagania dotyczące wniosku o notyfikację, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 2019/1009;

3) ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnięcia autoryzacji, o których mowa w art. 27 ust. 5 tej ustawy, dokonuje się w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków określonych w art. 24 i art. 26 rozporządzenia nr 2019/1009 lub niewypełniania obowiązków określonych w art. 32 i art. 34 rozporządzenia nr 2019/1009.

Art. 16c. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w art. 23 i art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/1009.

Art. 16d. Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/1009, prowadzi Polskie Centrum Akredytacji.

Art. 16e. 1. Od rozstrzygnięć jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, wydanych na podstawie art. 32 ust. 3-5 rozporządzenia nr 2019/1009, przysługuje odwołanie do tej jednostki, z tym że to odwołanie rozpatrują osoby, które nie brały udziału w podejmowaniu rozstrzygnięcia, którego dotyczy to odwołanie.

2. Jednostki notyfikowane, o których mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, określają i udostępniają zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania z odwołaniami od rozstrzygnięć tych jednostek.

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Jednostka notyfikowana, o której mowa w art. 33 rozporządzenia nr 2019/1009, może określić dłuższy termin na złożenie odwołania.";

3) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20b. Zabrania się stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.";

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej "Inspekcją", sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin, w sposób określony w przepisach o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.";

5) w art. 31 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych" zastępuje się wyrazami "Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa";
6) w art. 41 w pkt 12 po wyrazach "nawozy amonowo-węglanowe" dodaje się przecinek i wyraz "lub" oraz dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) wbrew zakazowi określonemu w art. 20b stosuje mocznik w formie granulowanej niezawierający inhibitora ureazy albo powłoki biodegradowalnej".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425 i 695) w art. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) związane z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 i 1069);".

Art.  3. 

Do postępowań dotyczących nadzoru prowadzonego na podstawie art. 30 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4. 

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w tych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez:

1) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
2) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art.  5. 
1.  Akta spraw, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - wojewódzkim inspektorom ochrony roślin i nasiennictwa, niezwłocznie po zakończeniu postępowania decyzją ostateczną.
2.  Akta spraw, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, objętych postępowaniami zakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a także akta innych spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - wojewódzkim inspektorom ochrony roślin i nasiennictwa, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.
Art.  6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc oraz mogą być zmieniane i uchylane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oraz art. 1 pkt 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozdziału IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1).