Zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.227

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2024 r.

USTAWA
z dnia 26 stycznia 2024 r.
o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 w ust. 1 i 8, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 8, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1, w art. 18 w ust. 7, w art. 19 w ust. 3, w art. 28 w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 45, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki";
2)
w art. 30a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za zgodą Ministra tworzyć spółki, obejmować oraz nabywać udziały i akcje, a także obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą;".

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 370 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9 i 11 oraz pkt 13 lit. b;";

2)
uchyla się art. 370a.
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598).
1. 
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. Do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.
2. 
W przypadku braku możliwości wskazania osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych proporcjonalnie do przejmowanych zadań.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonych do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przejmuje prawa oraz obowiązki ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 2, w tym wynikające z zawartych umów i porozumień, z wyjątkiem prawa do wskazywania członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Do wynikających z przejęcia praw oraz obowiązków, o którym mowa w ust. 1, spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach wynikających z praw oraz obowiązków przejmowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz dokumenty sporządzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo przy jego udziale przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w szczególności powołania, ustalenia, zatwierdzenia i zgody, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.

Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże protokolarnie dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokumentację, w tym w postaci informatycznych nośników danych, związaną z wykonywaniem praw oraz obowiązków przejętych zgodnie z art. 6 ust. 1, w tym dotyczącą spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członek Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pełnią swoje funkcje do końca kadencji, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną odwołani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wystąpić do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wnioskiem o dokonanie zmian w rocznym planie działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2024 zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wskazuje zakres wnioskowanych zmian w rocznym planie działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2024 i termin ich przedłożenia do zatwierdzenia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.