Zmiana ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1491

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 881) w art. 2:

1)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komitet, w latach 2017-2022, realizuje zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.";

2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż w 2023 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.".

W ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. poz. 1546) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2022.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.