Art. 9. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2016.1265 - OpenLEX

Art. 9. - Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1265

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2016 r.
Art.  9. 
1. 
Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. 
W przypadku inwestycji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wykonawca nie jest uprawniony do rozwiązania umowy w sytuacji, gdy żądanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia spowodowałoby powiększenie wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w art. 8 ust. 5.