Art. 16. - Zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.872 - OpenLEX

Art. 16. - Zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.872

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2022 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 793) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 po pkt 71 dodaje się pkt 71a w brzmieniu:

"71a) umowy finansowe:

a) umowy będące instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b) niebędące instrumentami finansowymi, o których mowa w lit. a, umowy dotyczące obrotu towarami,

c) niebędące instrumentami finansowymi, o których mowa w lit. a, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości składnika majątku, usługi, prawa lub udziału,

d) umowy pożyczki międzybankowej, jeżeli termin spłaty pożyczki wynosi 3 miesiące albo jest krótszy,

e) umowy ramowe, których przedmiotem jest zawieranie umów, o których mowa w lit. a-d;";

2)
w art. 8:
a)
w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) obniżanie, na wniosek Zarządu Funduszu, docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach;",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, przyjmuje zasady określania docelowego poziomu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 8a. Zasady są zamieszczane na stronie internetowej Funduszu.";

3)
w art. 11 w ust. 4 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) zwrotnego przeniesienia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, o którym mowa w art. 225 ust. 2, ";

4)
w art. 67 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji" zastępuje się wyrazami "zobowiązań kwalifikowalnych";
5)
w art. 70:
a)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli zobowiązania kwalifikowalne spełniają warunki, o których mowa w art. 98 ust. 2l pkt 1, oraz:

1) zaistniały warunki, o których mowa w art. 101 ust. 7-9, lub okoliczności, o których mowa w art. 102 ust. 1 lub 4, lub

2) bez dokonania umorzenia lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych podmiot nie spełnia warunków kontynuowania działalności, lub

3) kontynuacja działalności podmiotu wymaga nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a pkt 2, uznaje się, że podmiot nie spełnia warunków kontynuowania działalności, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nie uznaje się za nadzwyczajne wsparcie ze środków publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 2a pkt 3, udzielenia na podstawie odrębnych przepisów pomocy wypłacalnemu podmiotowi w celu przeciwdziałania poważnym zakłóceniom w gospodarce i utrzymania stabilności finansowej w formie, o której mowa w art. 101 ust. 13 pkt 3, o ile wsparcie to jest proporcjonalne do skali zakłóceń, ma charakter zapobiegawczy i czasowy oraz nie służy pokryciu strat, które podmiot poniósł lub poniesie w bliskiej przyszłości.";

6)
w art. 70a:
a)
w ust. 1 w pkt 9 wyrazy "sposób pozwalający" zastępuje się wyrazami "wskazanie sposobu pozwalającego",
b)
w ust. 7 wyraz "mu" zastępuje się wyrazem "im";
7)
w art. 92 w ust. 9 w zdaniu pierwszym po wyrazach "okoliczności określonych w ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a";
8)
w art. 101:
a)
w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) naruszenie określonego przez Fundusz minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych;",

b)
ust. 12a otrzymuje brzmienie:

"12a. Decyzje w sprawach umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych oraz zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji zawierają oszacowanie wartości aktywów i pasywów podmiotu.";

9)
w art. 112:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielać osobom trzecim gwarancji spłaty zobowiązań:

a) podmiotu w restrukturyzacji, jego podmiotów zależnych, instytucji pomostowej, podmiotu zarządzającego aktywami oraz podmiotu przejmującego - z tytułu kredytu lub pożyczki,

b) podmiotu zarządzającego aktywami z tytułu obligacji wyemitowanych przez ten podmiot i nabytych przez te osoby trzecie.",

b)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Fundusz może udzielić wsparcia z funduszy przymusowej restrukturyzacji w celu zastosowania instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa, przeniesienia, o którym mowa w art. 188 ust. 1, lub przeniesienia, o którym mowa w art. 225 ust. 1, polegającego na:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udzieleniu gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z wszystkimi lub wybranymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami podmiotu w restrukturyzacji, jego podmiotów zależnych, instytucji pomostowej lub podmiotu zarządzającego aktywami;",

w pkt 2 po wyrazach "art. 188 ust. 5" dodaje się wyrazy "i 5a",
c)
ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem spełnienia przez Fundusz świadczenia z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 7, Fundusz nabywa z mocy prawa spłaconą wierzytelność wynikającą z udzielonego kredytu, pożyczki lub wyemitowanych i objętych obligacji do wysokości dokonanej zapłaty, wraz z przedmiotem zabezpieczenia ustanowionym przez pożyczkobiorcę, kredytobiorcę lub podmiot zarządzający aktywami oraz innymi prawami związanymi z nabytą wierzytelnością.

9. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 7, może także obejmować spłatę kredytu, pożyczki lub wykup obligacji, wraz z odsetkami umownymi oraz innymi kosztami związanymi z kredytem, pożyczką lub obligacjami. Wypłaty z tytułu gwarancji są pomniejszane o spłaty kredytu dokonane przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę lub kwotę dokonanych płatności z tytułu wyemitowanych obligacji oraz o kwoty uzyskane przez kredytodawcę, pożyczkodawcę lub podmiot, który nabył obligacje, w wyniku zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia tego kredytu, pożyczki lub z przedmiotu zabezpieczenia tych obligacji.";

10)
w art. 113 po ust. 1e dodaje się ust. 1f i 1g w brzmieniu:

"1f. Fundusz niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwały Zarządu Funduszu o powołaniu zarządu, rady nadzorczej, zmianie statutu lub umowy spółki podmiotu w restrukturyzacji. Uchwały wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej.

1g. W przypadku wydania decyzji o przejęciu praw udziałowych przez podmiot przejmujący, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2. W tym przypadku rada nadzorcza ulega rozwiązaniu, a mandaty jej członków wygasają, z tym że może ona wnieść skargę do sądu administracyjnego, o której mowa w art. 103 ust. 5, oraz zachowuje zdolność sądową i procesową w tym postępowaniu przed sądami administracyjnymi.";

11)
w art. 121:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przepisów art. 212, art. 223, art. 233, art. 236, art. 237, art. 255 § 1, art. 397, art. 399 § 3, art. 400, art. 401, art. 430 § 1 oraz przepisów tytułu IV działów I i II Kodeksu spółek handlowych, ",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzonej wobec podmiotów w restrukturyzacji będących bankami nie stosuje się przepisów art. 34 ust. 2, art. 124, art. 124a i art. 124c ustawy - Prawo bankowe;";

12)
w art. 131 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Członkowie europejskiego kolegium przymusowej restrukturyzacji uwzględniają globalną strategię przymusowej restrukturyzacji dla grupy przyjętą przez właściwe organy przymusowej restrukturyzacji państw trzecich w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 127 ust. 2 pkt 9.";

13)
w art. 133 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "art. 272 ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "art. 272 ust. 3";
14)
w art. 138 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) bilans uwzględniający dokonaną ocenę oraz kwoty, o których mowa w ust. 4 i 5;";

15)
w art. 144b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W umowie finansowej, której jedną ze stron jest podmiot, a prawem właściwym jest prawo państwa trzeciego, zawiera się zastrzeżenie, zgodnie z którym Funduszowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 142-144a, a przepisy art. 156 stosuje się do stron tej umowy.",

b)
w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "w art. 102 ust. 1 pkt 3 i art. 142-144" zastępuje się wyrazami "w art. 142-144a lub do których miałyby zastosowanie przepisy art. 156",
c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Niezamieszczenie w umowie finansowej, o której mowa w ust. 1 lub 3, zastrzeżeń umownych określonych w ust. 1 pozostaje bez wpływu na możliwość stosowania przez Fundusz uprawnień, o których mowa w art. 142-144a, oraz stosowania do stron tej umowy przepisów art. 156.";

16)
w dziale III tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie:

"Skutki zawieszenia wykonania zobowiązań i przymusowej restrukturyzacji dla zobowiązań podmiotu lub podmiotu w restrukturyzacji";

17)
w art. 156:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zawieszenia wykonania zobowiązań, o którym mowa w art. 144a, wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, decyzji podejmowanych przez Fundusz w ramach przymusowej restrukturyzacji, a także skutków takich decyzji w odniesieniu do umów zawartych przez podmiot w restrukturyzacji nie uznaje się za podstawę realizacji zabezpieczenia w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych ani za ogłoszenie upadłości w rozumieniu art. 1 pkt 14 ustawy o ostateczności rozrachunku, jeżeli nadal są wypełniane istotne zobowiązania podmiotu lub podmiotu w restrukturyzacji wynikające z umowy, w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zobowiązania do zapewnienia zabezpieczenia, z zastrzeżeniem art. 142, art. 144, art. 161 i art. 213.",

b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli istotne postanowienia umowy, w szczególności w zakresie dostawy, płatności i zabezpieczenia, są wykonywane przez podmiot, podmiot w restrukturyzacji lub podmioty grupy, której częścią jest ten podmiot lub ten podmiot w restrukturyzacji, zawieszenie wykonania zobowiązań, o którym mowa w art. 144a, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji, decyzje podejmowane przez Fundusz w ramach przymusowej restrukturyzacji i ich skutki nie stanowią dla drugiej strony takiej umowy podstawy do:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wypowiedzenia, odstąpienia, wstrzymania wykonania lub dokonania zmiany umowy oraz dokonania potrącenia lub kompensaty w przypadku umów zawartych przez podmiot lub podmiot w restrukturyzacji, a także umów zawartych:

a) przez podmiot zależny od podmiotu lub podmiotu w restrukturyzacji, w przypadku gdy podmiot lub podmiot w restrukturyzacji zabezpiecza wykonanie zobowiązań z tytułu umowy,

b) przez podmiot grupy, jeżeli istotne postanowienia umowy odnoszą się do niewykonania zobowiązań przez inny podmiot grupy;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ograniczania lub żądania ograniczenia praw podmiotu lub podmiotu w restrukturyzacji, lub podmiotów grupy wynikających z umów, w tym postanowień umowy dotyczących niewykonania zobowiązań, przez inny podmiot grupy.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają prawa do podjęcia działania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli realizacja tego prawa następuje z powodów innych niż w związku z zawieszeniem wykonania zobowiązań, o którym mowa w art. 144a, wszczęciem przymusowej restrukturyzacji, podjęciem przez Fundusz decyzji w ramach przymusowej restrukturyzacji lub ich skutkami.";

18)
w art. 175 uchyla się ust. 8;
19)
po art. 175 dodaje się art. 175a w brzmieniu:

"Art. 175a. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 174 ust. 1 pkt 3, uprawnienia Funduszu określone w art. 113 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1e wygasają z dniem określonym w tej decyzji.";

20)
art. 179 otrzymuje brzmienie:

"Art. 179. 1. Fundusz może przekazać podmiotowi przejmującemu, a w przypadku przejęcia praw udziałowych - podmiotowi w restrukturyzacji lub podmiotowi przejmującemu, środki z funduszu gwarancyjnego banków albo z funduszu gwarancyjnego kas do wysokości różnicy:

1) między wartością przejmowanych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji a wartością przejmowanego przedsiębiorstwa albo przejmowanych praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji - w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 albo przejęcia praw majątkowych na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 2;

2) między wartością zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji a wartością przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji - w przypadku przejęcia praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 3.

2. Wysokość środków przekazanych zgodnie z ust. 1 nie może być wyższa niż różnica między wartością zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji z tytułu środków gwarantowanych na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji a wartością przewidywanych na podstawie oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, kwot zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji.";

21)
w art. 181 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisów art. 25-25r ustawy - Prawo bankowe, art. 106-108 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 73 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się.";

22)
w art. 188:
a)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wartość przenoszonych zobowiązań nie może przekraczać łącznej wartości przenoszonych praw majątkowych oraz przekazanych do instytucji pomostowej praw majątkowych lub środków pochodzących z innych źródeł.

5. Fundusz może przekazać instytucji pomostowej, a w przypadku przeniesienia praw udziałowych - podmiotowi w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, środki z funduszu gwarancyjnego banków albo z funduszu gwarancyjnego kas do wysokości różnicy:

1) między wartością przenoszonych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji a wartością przenoszonego przedsiębiorstwa albo przenoszonych praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji - w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3 albo przeniesienia praw majątkowych na podstawie ust. 1 pkt 3;

2) między wartością zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji a wartością przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji - w przypadku przeniesienia praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji na podstawie ust. 1 pkt 1.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Wysokość środków przekazanych zgodnie z ust. 5 nie może być wyższa niż różnica między wartością zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji z tytułu środków gwarantowanych na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji a wartością przewidywanych na podstawie oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, kwot zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji.",

c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku przeniesienia i zwrotnego przeniesienia praw udziałowych w podmiocie w restrukturyzacji przepisu art. 73 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się.";

23)
w art. 193:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Instytucja pomostowa zbywa swoje:

1) przedsiębiorstwo lub

2) wybrane albo wszystkie prawa majątkowe, lub

3) wybrane albo wszystkie zobowiązania

- na zasadach określonych w art. 178.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zbycie, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody wierzycieli oraz dłużników instytucji pomostowej.";

24)
w art. 202 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Fundusz może przekazać podmiotowi w restrukturyzacji środki z funduszu gwarancyjnego banków albo z funduszu gwarancyjnego kas, w przypadku gdy pokrycie straty podmiotu w restrukturyzacji, wynikającej z oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, wymagałoby umorzenia zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych do wysokości niezbędnej do pokrycia kwoty straty podmiotu w restrukturyzacji.

5. Wysokość środków przekazanych zgodnie z ust. 4 nie może być wyższa niż różnica między wartością zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji z tytułu środków gwarantowanych na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji a wartością przewidywanych na podstawie oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, kwot zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby na dzień decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu w restrukturyzacji.";

25)
w art. 206 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "kontrahentów centralnych" zastępuje się wyrazem "CCP";
26)
w art. 212a:
a)
w ust. 1 w pkt 9 wyrazy "sposób pozwalający" zastępuje się wyrazami "wskazanie sposobu pozwalającego",
b)
w ust. 7 wyraz "mu" zastępuje się wyrazem "im";
27)
w art. 220 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku konwersji wierzytelności na akcje podmiotu w restrukturyzacji, obowiązek ogłoszenia wezwania obowiązkowego, o którym mowa w art. 73 ustawy o ofercie publicznej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu.";

28)
w art. 222 w ust. 4 uchyla się pkt 5;
29)
po art. 225 dodaje się art. 225a w brzmieniu:

"Art. 225a. 1. W przypadku zabezpieczenia kredytów objętych instrumentem przymusowej restrukturyzacji w postaci wydzielenia praw majątkowych hipoteką lub zastawem rejestrowym, z dniem przeniesienia tych kredytów wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 225 ust. 1, na podmiot zarządzający aktywami przechodzą odpowiednio hipoteki lub zastawy rejestrowe. Przepisów art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, z 2021 r. poz. 1177 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 872) oraz art. 17 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) nie stosuje się.

2. Do chwili ujawnienia podmiotu zarządzającego aktywami w księdze wieczystej albo w rejestrze zastawów spełnienie świadczenia do rąk wierzyciela ujawnionego odpowiednio w księdze wieczystej albo w rejestrze zastawów ma skutek względem podmiotu zarządzającego aktywami. Wierzyciel ujawniony w księdze wieczystej albo w rejestrze zastawów jest zobowiązany dokonać niezwłocznie rozliczenia z podmiotem zarządzającym aktywami.

3. W razie wygaśnięcia hipoteki albo zastawu rejestrowego przed ujawnieniem podmiotu zarządzającego aktywami odpowiednio w księdze wieczystej albo w rejestrze zastawów, podmiot zarządzający aktywami jest obowiązany dokonać czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej albo zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

4. Podmiot zarządzający aktywami oraz Fundusz na swoich stronach internetowych zamieszczają informację o skutkach wydania przez Fundusz decyzji, o której mowa w art. 225 ust. 1, wskazując w szczególności na zakres przejętych praw majątkowych i zobowiązań.

5. Niezwłocznie po przeniesieniu kredytów zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym, które zostały objęte instrumentem przymusowej restrukturyzacji w postaci wydzielenia praw majątkowych, podmiot zarządzający aktywami jest obowiązany dokonać czynności w celu ujawnienia podmiotu zarządzającego aktywami odpowiednio w księdze wieczystej albo w rejestrze zastawów.

6. Z chwilą zawiadomienia sądu, sądu polubownego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne o zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci wydzielenia praw majątkowych podmiot zarządzający aktywami wstępuje z mocy prawa w miejsce podmiotu w restrukturyzacji do postępowań cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących hipotek lub zastawów rejestrowych zabezpieczających kredyty, które zostały objęte instrumentem przymusowej restrukturyzacji w postaci wydzielenia praw majątkowych, bez konieczności uzyskania zgody strony przeciwnej albo osoby trzeciej, która ma interesprawny.";

30)
w art. 226:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 podmiot zarządzający aktywami płaci na rzecz:

1) podmiotu w restrukturyzacji albo

2) podmiotu przejmującego, albo

3) podmiotu, który został przejęty zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 3, albo

4) instytucji pomostowej

- w formie i w terminie ustalonych w decyzji Funduszu o przeniesieniu praw majątkowych, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia przeniesienia.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić w szczególności przez objęcie przez podmioty wskazane w ust. 3 pkt 1-4 instrumentów dłużnych wyemitowanych przez podmiot zarządzający aktywami.";

31)
w art. 228 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmiot zarządzający aktywami jest zwolniony z obowiązku zawiadamiania o nabyciu pakietów akcji spółek publicznych, uzyskania zgody odpowiednich organów na wykonywanie praw z tych akcji oraz ogłoszenia wezwania obowiązkowego, o którym mowa w art. 73 ustawy o ofercie publicznej.";

32)
po art. 229 dodaje się art. 229a w brzmieniu:

"Art. 229a. Podmiot zarządzający aktywami może emitować obligacje na zasadach i w trybie określonych w rozdziale 18a albo na podstawie odrębnych ustaw.";

33)
w dziale III po rozdziale 18 dodaje się rozdział 18a w brzmieniu:

"Rozdział 18a

Zasady i tryb emisji obligacji przez podmiot zarządzający aktywami

Art. 229b. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o obligacjach, rozumie się przez to obligacje emitowane przez podmiot zarządzający aktywami, których nabywcą może być wyłącznie klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Do obligacji nie stosuje się ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 454 i 872).

Art. 229c. 1. Obligacje emitowane przez podmiot zarządzający aktywami są papierami wartościowymi, w których podmiot zarządzający aktywami stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego.

2. Obligacje:

1) mogą być oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek;

2) są emitowane jako obligacje imienne albo na okaziciela;

3) są emitowane w formie zdematerializowanej poprzez zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi albo systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot zagraniczny, w szczególności w centralnym depozycie papierów wartościowych;

4) są emitowane na rynku krajowym albo na rynkach zagranicznych;

5) są nominowane w walucie polskiej albo w walutach innych krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

3. Obligacje imienne mogą być emitowane w formie dokumentu, jeżeli jest to dopuszczalne na danym rynku.

4. Obligacje emitowane na rynku krajowym są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, o ile podmiot zarządzający aktywami nie postanowi inaczej w warunkach emisji.

5. Do powstawania oraz przenoszenia praw z obligacji emitowanych w formie zdematerializowanej stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych, do których stosuje się prawo właściwe dla emisji tych obligacji.

Art. 229d. 1. Podmiot zarządzający aktywami określa warunki emisji obligacji dotyczące treści świadczeń wynikających z obligacji i sposób ich realizacji.

2. Warunki emisji zawierają w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) walutę, w której następuje emisja obligacji;

4) wartość nominalną jednej obligacji;

5) wielkość emisji;

6) cenę emisyjną albo sposób jej ustalenia;

7) wysokość oprocentowania albo sposób jego obliczania, w przypadku gdy przewidywane jest oprocentowanie obligacji;

8) określenie terminów, sposobów i warunków sprzedaży;

9) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

10) datę, od której nalicza się oprocentowanie obligacji danej emisji, w przypadku gdy przewidywane jest oprocentowanie obligacji;

11) określenie terminu i warunków wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu;

12) informację o zabezpieczeniu obligacji albo braku takiego zabezpieczenia.

3. Podmiot zarządzający aktywami informuje o warunkach emisji przez:

1) podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej podmiotu zarządzającego aktywami lub na stronie internetowej Funduszu lub

2) przekazanie ich do podmiotów, do których będzie kierowana emisja obligacji.

4. Emisja następuje z dniem rozliczenia zaoferowanych do nabycia obligacji oraz w kwocie równej wartości nominalnej zbytych obligacji.

Art. 229e. Emisja obligacji może być dokonywana w trybie:

1) oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia nr 2017/1129;

2) proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż określony w pkt 1.

Art. 229f. 1. Z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu.

2. Podmiot zarządzający aktywami może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia.

Art. 229g. Jeżeli dzień, w którym na podstawie warunków emisji powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.";

34)
w art. 234 w ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 190, ",

b)
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– po potrąceniu kosztów przymusowej restrukturyzacji związanych z zastosowaniem instrumentów przejęcia przedsiębiorstwa lub instytucji pomostowej.";

35)
po art. 234 dodaje się art. 234a w brzmieniu:

"Art. 234a. 1. W przypadku zastosowania instrumentu wydzielenia praw majątkowych środki z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 226 ust. 1, podmiot zarządzający aktywami przekazuje, za pośrednictwem Funduszu, podmiotom wskazanym w art. 226 ust. 3 pkt 1-4, gdy taki sposób zapłaty wynagrodzenia zostanie wskazany w decyzji, o której mowa w art. 225 ust. 1.

2. Fundusz może, w odniesieniu do środków, o których mowa w ust. 1, dokonać potrącenia kosztów przymusowej restrukturyzacji.";

36)
w art. 235 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wydatki z tytułu finansowania przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w art. 179, art. 188 ust. 5 i 5a, art. 202 ust. 4 i 5, art. 237 oraz art. 272 ust. 3 i 7;";

37)
w art. 237 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Koszty związane z utworzeniem podmiotu zarządzającego aktywami, wydatki na objęcie jego praw udziałowych oraz koszty jego działalności nieznajdujące pokrycia w jego przychodach stanowią koszt przymusowej restrukturyzacji, z zastrzeżeniem art. 227.";

38)
w art. 270 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz może emitować obligacje na zasadach i w trybie określonych w rozdziale 7 albo na podstawie odrębnych ustaw.";

39)
w art. 272:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki funduszu gwarancyjnego banków i funduszu gwarancyjnego kas przeznacza się na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w zakresie, w jakim służą one zapewnieniu dostępu deponentów do środków gwarantowanych w przymusowej restrukturyzacji, w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 179, art. 188 ust. 5 i 5a oraz art. 202 ust. 4 i 5.",

b)
uchyla się ust. 4 i 5,
c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli oszacowanie, o którym mowa w art. 241 ust. 1, wykaże, że wysokość środków przekazanych zgodnie z ust. 3 jest wyższa niż wysokość wynikająca z konieczności wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym, pomniejszona o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w takim postępowaniu, powstałą różnicę przekazuje się z funduszu przymusowej restrukturyzacji na fundusz gwarancyjny banków albo na fundusz gwarancyjny kas.";

40)
w art. 287:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach wynosi 2,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, przy czym poziom ten może być obniżany przez Radę Funduszu do poziomu nie niższego niż 1,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Rada Funduszu, obniżając docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, bierze pod uwagę w szczególności:

1) bieżący poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach;

2) wysokość środków zgromadzonych przez systemy ochrony instytucjonalnej i systemy ochrony, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy - Prawo bankowe;

3) sytuację ekonomiczno-finansową sektora bankowego;

4) stanowisko jednostki zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 130e ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.

2b. Rada Funduszu przed ustaleniem docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach zasięga opinii Komitetu Stabilności Finansowej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.";

41)
w dziale V dodaje się rozdział 7 w brzmieniu:

"Rozdział 7

Zasady i tryb emisji obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa

Art. 316a. 1. Fundusz, w celu uzyskania środków na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7, może emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

2. Fundusz może emitować obligacje także w celu refinansowania zobowiązań z tytułu pozyskania środków ze źródeł, o których mowa w art. 270 ust. 1 pkt 6-9, gdy środki te zostały przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7.

3. Zobowiązania Funduszu z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 1 i 2, są objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Do gwarancji, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445 i 830), z wyjątkiem art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy, które stosuje się odpowiednio.

5. Gwarancja, o której mowa w ust. 3, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z obligacjami, o których mowa w ust. 1 i 2.

6. Fundusz jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji, o której mowa w ust. 3, i wniesienia opłaty prowizyjnej.

7. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części.

8. Do emisji przez Fundusz obligacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 39p-39s, art. 39u i art. 39 w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659).

Art. 316b. 1. Z chwilą wykupu obligacje, o których mowa w art. 316a ust. 1 i 2, podlegają umorzeniu.

2. Fundusz może nabywać własne obligacje, o których mowa w art. 316a ust. 1 i 2, jedynie w celu ich umorzenia.

3. Nie podlegają umorzeniu obligacje, o których mowa w art. 316a ust. 1 i 2, nabywane przez Fundusz w ramach transakcji warunkowych, w których Fundusz zgadza się wobec drugiej strony na odkup lub sprzedaż własnych obligacji, o których mowa w art. 316a ust. 1 i 2, w związku z zarządzaniem aktywami lub pasywami Funduszu.

Art. 316c. 1. Emisja obligacji, o których mowa w art. 316a ust. 1 i 2, wymaga wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i akceptacji warunków emisji przez ministra właściwego do spraw budżetu.

2. Zarząd Funduszu może, po uzyskaniu akceptacji Rady Funduszu zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 5, wnioskować o udzielenie zgody i akceptację warunków emisji, o których mowa w ust. 1, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) emisja obligacji, o których mowa w art. 316a ust. 1 lub 2, jest niezbędna do realizacji przez Fundusz zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 lub refinansowania zobowiązań z tytułu pozyskania środków ze źródeł, o których mowa w art. 270 ust. 1 pkt 6-9, gdy środki te zostały przeznaczone na realizację tych zadań;

2) pozyskanie środków z innych źródeł finansowania Funduszu, o których mowa w art. 270 ust. 1, jest w danej sytuacji utrudnione, nieefektywne lub byłoby sprzeczne z celami przymusowej restrukturyzacji, o których mowa w art. 66;

3) wymaga tego utrzymanie stabilności finansowej.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, udzielając zgody, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) przedstawione przez Fundusz uzasadnienie w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2;

2) możliwość samodzielnej obsługi obligacji przez Fundusz;

3) sytuację na rynku finansowym wskazującą na konieczność pozyskania dodatkowych środków przez Fundusz.";

42)
w art. 320 w ust. 4:
a)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, w zakresie informacji niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 22a ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa w art. 22a ust. 1a tej ustawy, lub zadań organu zarządzającego systemem ochrony określonych w art. 22i ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 1a tej ustawy;",

b)
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 130e ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie informacji niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 130b ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa w art. 130b ust. 2 tej ustawy, lub zadań organu zarządzającego systemem ochrony określonych w art. 130k ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 tej ustawy.";

43)
w art. 320a:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, w zakresie informacji niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 22a ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa w art. 22a ust. 1a tej ustawy, lub zadań organu zarządzającego systemem ochrony określonych w art. 22i ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 1a tej ustawy;",

b)
w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) jednostce zarządzającej systemem ochrony, o której mowa w art. 130e ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w zakresie informacji niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 130b ust. 1 tej ustawy, i wsparcia, o którym mowa w art. 130b ust. 2 tej ustawy, lub zadań organu zarządzającego systemem ochrony określonych w art. 130k ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 tej ustawy.".