Art. 29. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1309 - OpenLEX

Art. 29. - Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1309

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  29. 
1. 
Termin przekazania pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przez spółki Skarbu Państwa upływa po 6 tygodniach od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wykazy przekazane w tym terminie mogą zawierać jedynie informacje, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 ustawy zmienianej w art. 1. Pozostałe informacje zawarte w pierwszym wykazie są przekazywane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy lub na wniosek Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. 
W terminie 6 miesięcy od dnia przekazania pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości przedstawia spółkom Skarbu Państwa informację o nieruchomościach, w stosunku do których planuje wystąpić z wnioskiem o przekazanie do Zasobu Nieruchomości.